Korona leviää edelleen Samoojan kuntoutuskodissa - kahdeksan uutta tartuntaa

Korona leviää edelleen Samoojan kuntoutuskodissa - kahdeksan uutta tartuntaa

Ka­jaa­nis­sa si­jait­se­van Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia laa­je­nee edel­leen. Vii­kon­lop­pu­na to­det­tiin tar­tun­ta kuu­del­la työn­te­ki­jäl­lä ja ku­lu­neen vuo­ro­kau­den ai­ka­na uu­sia tar­tun­to­ja on löy­ty­nyt seit­se­mäl­tä asuk­kaal­ta se­kä yh­del­tä ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­ta per­heen­jä­se­nel­tä.

Yh­teen­sä tar­tun­ta on to­det­tu seit­se­mäl­lä Sa­moo­jas­sa työs­ken­te­le­väl­lä. Sai­ras­tu­nei­ta asuk­kai­ta on 10, jois­ta yk­si on jo pa­ran­tu­nut, yk­si täl­lä het­kel­lä sai­raa­la­hoi­dos­sa ja kah­dek­saa hoi­de­taan kun­tou­tus­ko­dis­sa. Kaik­ki sai­ras­tu­neet ovat eris­tyk­ses­sä ja myös oi­reet­to­mat ka­ran­tee­nis­sa.

Va­ro­toi­men­pi­tee­nä kaik­kien yk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vien per­heen­jä­se­net on ase­tet­tu 14 vrk:n ka­ran­tee­niin, kos­kien myös per­hee­seen mah­dol­li­ses­ti kuu­lu­via päi­vä­hoi­dos­sa ole­via, kou­lu­lai­sia tai opis­ke­li­joi­ta.

Lue Kainuun soten 10.1.2021 koko tiedote täältä.

Takaisin uutisiin