Kolme uutta tartuntaa Kainuussa, rokotukset 80 vuotta täyttäneille alkavat

Kolme uutta tartuntaa Kainuussa, rokotukset 80 vuotta täyttäneille alkavat

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Kai­nuus­sa pe­rus­ta­sol­la. Vii­kon­lo­pun ai­kaan on to­det­tu 3 tar­tun­taa, yk­si Sot­ka­mos­sa ja kak­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la hen­ki­löil­lä. Ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty yh­teen­sä noin 30 hen­ki­löä.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee, et­tä tal­vi­lo­mai­li­jat viet­tä­vät ai­kaa vain oman lä­hi­pii­rin seu­ras­sa ja vält­tä­vät vä­ki­jouk­ko­ja. Edel­leen tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, hy­vää kä­si­hy­gie­niaa se­kä mas­kien käyt­tö­suo­si­tuk­sia. Tar­tun­ta­ris­ki on ole­mas­sa täl­lä het­kel­lä kaik­kial­la Suo­mes­sa, vaik­ka aluei­den vä­lil­lä on­kin ero­ja tau­din il­maan­tu­vuu­des­sa. Epi­de­mia­ti­lan­ne elää ko­ko ajan, ja mat­kus­ta­mi­nen li­sää en­ti­ses­tään ris­kiä vi­ruk­sen le­viä­mi­sel­le. Jos on ko­ro­na­vi­rus­tau­din oi­rei­ta, lo­mai­le­maan ei kan­na­ta läh­teä lain­kaan. Täl­löin tu­lee ha­keu­tua vä­lit­tö­mäs­ti tes­tiin.

Lue koko Kainuun soten 22.2.2021 tiedote täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kolme-uutta-tartuntaa-kainuussa-rokotukset-80-vuotta-tayttaneille-alkavat

Takaisin uutisiin