Kiihtymisvaiheen ohjeet pysyvät edelleen voimassa Kainuussa

Kiihtymisvaiheen ohjeet pysyvät edelleen voimassa Kainuussa

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan ar­vioi­nut alueen epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja päät­tä­nyt jat­ko­toi­mis­ta.

Vii­mei­sin tar­tun­ta ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­lel­la kai­nuu­lai­sel­la on to­det­tu 19.1.2021, jon­ka li­säk­si alueel­la on to­det­tu ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten tar­tun­to­ja. Alueen il­maan­tu­vuus on las­ke­nut ta­sol­le 18 / 100 000 / 14 vrk. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus vii­kol­la 3 teh­dyis­tä tes­teis­tä on 0,6 %. Kaik­ki tar­tun­nat ovat täl­lä het­kel­lä ol­leet jäl­ji­tet­tä­vis­sä.

Ym­pä­röi­vät maa­kun­nat ovat kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si kiih­ty­mis­vai­hees­ta huo­li­mat­ta Kai­nuun ti­lan­teen ke­hit­ty­neen suo­tui­sas­ti. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joit­ta­mi­ses­ta on voi­mas­sa 8.2. saak­ka. Ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ar­vioi­daan en­si vii­kol­la.

Lue tarkemmin Kainuun soten 27.1.2021 tiedotteesta täältä. 

 

Takaisin uutisiin