Keskiviikkona 230 tartuntaa

Keskiviikkona 230 tartuntaa

Ko­ro­nae­pi­de­mia kiih­tyy edel­leen Kai­nuus­sa. Kes­ki­viik­ko­na to­det­tiin 230 po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, jo­ka on kor­kein päi­vä­koh­tai­nen lu­ke­ma ko­ko pan­de­mian ajal­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen mu­kaan sai­raa­la­hoi­don tar­ve on Suo­mes­sa edel­leen py­sy­nyt kor­kea­na. Ra­joi­tus­ten ke­ven­tyes­sä THL ko­ros­taa ih­mis­ten omaeh­toi­sia toi­mia tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

Kai­nuun so­ten ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen: ”Ti­lan­ne on kah­tia­ja­koi­nen. Yh­tääl­tä ky­se on useim­mil­le lie­väoi­rei­ses­ta tau­dis­ta, jo­ta vas­taan on te­ho­kas ro­ko­te. Toi­saal­ta osa sai­ras­tuu va­ka­vam­min ja nuo­rem­mis­sa­kin ikä­luo­kis­sa on puut­tei­ta ro­ko­tus­suo­jas­sa. Mää­rien kas­vaes­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to kuor­mit­tuu se­kä lai­tos­tar­tun­to­jen ja oman hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen et­tä poik­keus­jär­jes­te­lyi­den vuok­si.”

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen ko­ro­na­va­ro­toi­mien tär­key­des­tä. Tar­tun­ta­ris­ki kas­vaa li­sään­ty­nei­den lä­hi­kon­tak­tien myö­tä, jo­ten eri­tyi­ses­ti lo­mien päät­tyes­sä töi­hin ja kou­lui­hin pa­lat­taes­sa epi­de­mian kiih­ty­mi­nen on to­den­nä­köis­tä. Ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ku­ten kas­vo­mas­kien käyt­töä, hy­vää kä­si­hy­gie­niaa ja tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä on syy­tä jat­kaa edel­leen.

Kai­nuun alueel­la voi­mas­sa ovat

  • ylei­nen mas­ki­suo­si­tus kai­kil­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa (1-luo­kal­ta al­kaen)
  • suo­si­tus etä­työ­hön mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan se­kä te­hos­te­tui­hin va­ro­toi­miin työ­pai­koil­la (mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­nen vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­dos­sa ja hoi­vas­sa
  • suo­si­tus, et­tä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täi­siin vain pie­ni­muo­toi­ses­ti oman lä­hi­pii­rin kes­ken ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet huo­mioi­den
  • suo­si­tus py­syt­täy­tyä oman lä­hi­pii­rin kon­tak­teis­sa ja vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja va­paa-ajan toi­min­nois­sa
  • suo­si­tus mat­kus­taes­sa nou­dat­ta­maan va­ro­vai­suut­ta ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta
  • suo­si­tus eri­tyi­seen har­kin­taan lä­hi­kon­tak­te­ja si­säl­tä­vän ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja sii­hen osal­lis­tu­mi­ses­sa.
  • suo­si­tus, et­tä ti­lai­suuk­siin tai har­ras­tus­ryh­miin osal­lis­tu­taan se­kä töi­hin/kou­luun/päi­vä­ko­tiin men­nään ai­noas­taan oi­reet­to­ma­na ja kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja väl­te­tään ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­vien oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Li­säk­si alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys vel­voit­taa laa­jas­ti yk­si­tyi­siä ja jul­ki­sia toi­mia te­hos­tet­tui­hin ter­veys­tur­val­li­suus­toi­miin tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d § mu­kai­ses­ti.

Muu­tok­sia ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­sa

Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sao­lot ovat edel­leen kas­vus­sa. Ko­ro­nan vuok­si pois­sa ei­len oli 70 ja mui­den sai­raus­pois­sao­lo­jen vuok­si edel­leen tois­ta sa­taa työn­te­ki­jää. Ti­lan­net­ta vai­keut­taa myös me­neil­lään ole­va tal­vi­lo­ma­kau­si.

Suo­mus­sal­men ter­vey­sa­se­man vas­taa­not­to­toi­min­ta on sul­jet­tu 12–15.3. ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mien muu­tos­ten vuok­si. Myös vuo­deo­sas­to­ka­pa­si­teet­tia on ra­jat­tu ta­val­lis­ta pie­nem­mäk­si.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa leik­kaus- ja po­lik­li­nik­ka­toi­min­taa on su­pis­tet­tu hen­ki­lös­tö­pu­lan vuok­si. Myös päi­vä­sai­raa­lan toi­min­ta jat­kuu su­pis­tet­tu­na (avoin­na ar­ki­sin klo 7 – 19) 3. huh­ti­kuu­ta saak­ka.

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Ter­veys­joh­ta­ja Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

Takaisin uutisiin