Katinkullan työntekijällä todettu koronatartunta

Katinkullan työntekijällä todettu koronatartunta

Vuo­ka­tin mat­kai­lua­lueel­la si­jait­se­van Ka­tin­kul­lan lo­ma­koh­teen työn­te­ki­jäl­lä on ei­len 28.12. to­det­tu ko­ro­na­vi­rus, jo­ka on en­sim­mäi­nen koh­teen työn­te­ki­jäl­lä to­det­tu tar­tun­ta. Sai­ras­tu­nut hen­ki­lö on työs­ken­nel­lyt vii­mek­si työ­vuo­ros­sa 23. ja 24. jou­lu­kuu­ta.

Al­tis­tu­mi­sen kan­nal­ta kes­kei­set pai­kat ja ajan­koh­dat ovat:

Ho­li­day Club Ka­tin­kul­ta
23.12 ra­vin­to­la O’Lea­rys klo 13 - 20
24.12 Ka­tin­kul­lan aa­mu­pa­la 8 - 11 ja ra­vin­to­la O’Lea­rys klo 11 - 15

Jou­lun ai­ka­na Ka­tin­kul­las­sa ha­vait­tiin 12 tar­tun­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la mat­kai­li­joil­la. ”Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la ei ole var­muut­ta liit­tyy­kö työn­te­ki­jän ta­paus aiem­piin ryp­päi­siin, vai on­ko ky­se eril­li­ses­tä tar­tun­nas­ta. Ka­ran­tee­niin on tois­tai­sek­si mää­rät­ty 4 työn­te­ki­jää”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ka­tin­kul­lan lo­ma­koh­tees­ta vas­taa­va Ho­li­day Club Re­sort on nou­dat­ta­nut ra­vin­to­la­toi­min­taa ra­joit­ta­via mää­räyk­siä ja mui­ta oh­jei­ta. Alueel­la on li­säk­si ryh­dyt­ty aiem­pia­kin tiu­kem­piin va­ro­toi­miin. ”Asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa suo­jau­soh­jeet ovat tiu­kat, jo­ten asioin­ti on meil­lä tur­val­lis­ta. Hen­ki­lö­kun­nan kes­ken tiu­ken­nam­me käy­tän­tö­jä en­ti­ses­tään ja esi­mer­kik­si kai­ken ruo­ka­tar­jon­nan saa myös ta­ke-away­na. Ta­pah­tu­ma-ai­ka­na työs­ken­nel­lyt­tä hen­ki­lö­kun­taa tes­ta­taan myös suo­ria al­tis­tuk­sia laa­jem­min, jot­ta voim­me pois­sul­kea jat­ko­tar­tun­nat”, ker­too Ka­tin­kul­lan Re­sort Ma­na­ger Pirp­pa Tal­ja­vir­ta.

Ta­pah­tu­ma-ai­ka­na Ko­ro­na­vilk­ku-hä­ly­tyk­sen saa­nei­ta oh­jeis­te­taan ot­ta­maan yh­teyt­tä omaan ter­veys­kes­kuk­seen, vält­tä­mään kon­tak­tia tois­ten kans­sa ja nou­dat­ta­maan suo­jaus- ja hy­gie­niaoh­jei­ta se­kä ha­keu­tu­maan tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Kai­nuun ter­veys­kes­kus­ten ko­ro­na­tes­tauk­set pal­ve­le­vat ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­päi­vi­sin. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­taus pal­ve­lee päi­vit­täin. Oi­reet­to­ma­na ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ole tar­peen ha­keu­tua tes­tauk­seen. Li­sä­tie­to­ja saa verk­ko­si­vuil­ta https://so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Lo­ma­koh­teis­sa on nou­da­tet­ta­va eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

Va­ro­toi­met ovat tar­peen eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, jois­sa liik­kuu suu­ria ih­mis­mää­riä. Alueel­la ovat edel­leen voi­mas­sa enin­tään 20 hen­ki­lön yleis­ten ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus se­kä vah­va suo­si­tus nou­dat­taa lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

Alueel­la mat­kai­le­vien tu­lee toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja nou­dat­taa oh­jei­ta ja mää­räyk­siä. Mat­kai­luy­ri­tys­ten, ra­vin­to­loi­den ja mui­den pal­ve­lu­tuot­ta­jien on myös edel­ly­tet­tä­vä asiak­kail­ta ko­ros­te­tus­ti näi­den nou­dat­ta­mis­ta.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Pirp­pa Tal­ja­vir­ta, Ka­tin­kul­lan Re­sort Ma­na­ger, HRC (0400 832 779)

Mi­ka Kil­pe­läi­nen, Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja (044 750 2111)

Kainuun soten tiedote löytyy täältä.

Takaisin uutisiin