Katinkullan alueella ei ole todettu jatkotartuntoja - yksi uusi tartunta Venäjältä palanneella

Katinkullan alueella ei ole todettu jatkotartuntoja - yksi uusi tartunta Venäjältä palanneella

Vuo­ka­tin Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­sä ei ole to­det­tu jat­ko­tar­tun­to­ja. Ei­len tes­tat­tu­jen hen­ki­löi­den tu­lok­set ovat ol­leet ne­ga­tii­vi­sia. Kak­si uut­ta hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Jou­lun ai­ka­na Ka­tin­kul­las­sa ha­vait­tiin 12 tar­tun­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la mat­kai­li­joil­la ja yh­del­lä työn­te­ki­jäl­lä. Yh­teen­sä ka­ran­tee­niin on näi­hin liit­tyen ase­tet­tu 32 hen­ki­löä.

Mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee, al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Ra­jan yli mat­kus­tus­ta ei suo­si­tel­la lain­kaan

Ei­len ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jo­ka to­den­nä­köi­ses­ti on pe­räi­sin käyn­nis­tä Kos­ta­muk­sen alueel­la. Per­he­pii­ris­sä al­tis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ta­paus ei lii­ty Ka­tin­kul­lan tar­tun­ta­ket­jui­hin.

Ve­nä­jän ja eri­tyi­ses­ti Kar­ja­lan ta­sa­val­lan alueen ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­sen huo­no. Mat­kai­lua ra­jan yli ei täl­lä het­kel­lä suo­si­tel­la lain­kaan. Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la käyn­nis­sä ole­vaa va­paaeh­tois­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­taus­ta suo­si­tel­laan eri­tyi­sen vah­vas­ti kai­kil­le, joil­le ra­ja­ny­li­tys on vält­tä­mä­tön­tä. Li­säk­si alueel­ta pa­laa­via ke­ho­te­taan eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja mat­kan jäl­keen.

”Huo­les­tut­ta­vaa on, et­tä täl­lä het­kel­lä 35 % am­mat­ti­lii­ken­tees­tä kiel­täy­tyy tes­teis­tä. Kos­ka tar­tun­ta­ris­ki on mer­kit­tä­vä, kan­nus­tam­me pait­si ul­ko­mai­sia myös ko­ti­mai­sia toi­mi­joi­ta kai­kin ta­voin vai­kut­ta­maan va­ro­toi­mien pa­ran­ta­mi­seen”, pai­not­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Uu­den vuo­den juh­lia ke­ho­te­taan vie­tet­tä­vän vain lä­hi­pii­rin kes­ken

Uu­den vuo­den viet­toa kos­ke­vat sa­mat oh­jeet kuin jou­lun ai­ka­na. Va­ro­toi­met ovat tar­peen eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, jois­sa liik­kuu suu­ria ih­mis­mää­riä. Omas­sa ”kup­las­sa”, jos­sa toi­mi­taan sa­mo­jen hen­ki­löi­den kans­sa kuin ar­ke­na­kin, väl­ty­tään par­hai­ten tar­tun­ta­ris­kil­tä.

Enin­tään 20 hen­ki­lön yleis­ten ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­kiel­to kos­kee esi­mer­kik­si jul­ki­sia ilo­tu­li­tuk­sia.

Mat­kai­lu­koh­teis­sa tu­lee toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja nou­dat­taa oh­jei­ta ja mää­räyk­siä.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Pirp­pa Tal­ja­vir­ta, Ka­tin­kul­lan Re­sort Ma­na­ger, HRC (0400 832 779)
Mi­ka Kil­pe­läi­nen, Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja (044 750 2111)

Kainuun soten tiedote löytyy täältä.

Takaisin uutisiin