Kaksi uutta tartuntaa Kainuussa (Kainuun soten tiedote 6.3.)

Kaksi uutta tartuntaa Kainuussa (Kainuun soten tiedote 6.3.)

Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan työ­maal­la työs­ken­te­le­väl­lä ka­jaa­ni­lai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on tä­nään to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. 10 hen­ki­löä on täl­lä het­kel­lä ase­tet­tu ka­ra­tee­niin. Li­säk­si laa­jem­pi jouk­ko mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta on oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tei­hin.

Sa­maan ta­pauk­seen liit­tyen ka­jaa­ni­lai­ses­sa Liik­ku-kun­to­kes­kuk­ses­sa on saat­ta­nut al­tis­tua tar­tun­nal­le 3.3. klo 17.30 – 19.30 vä­li­se­nä ai­ka­na. Kun­to­kes­kus in­for­moi ta­pah­tu­ma-ai­ka­na pai­kal­la ol­lei­ta hen­ki­löi­tä.

Toi­nen tä­nään to­det­tu tar­tun­ta on myös Ka­jaa­nis­sa, ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä.

Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys sel­vit­tää par­hail­laan mo­lem­piin ta­pauk­siin liit­ty­viä yk­si­tyis­koh­tia ja mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia.

Kai­nuun so­te oh­jeis­taa ha­keu­tu­maan vii­vy­tyk­set­tä tes­tei­hin, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee. Ko­ro­na­vil­kun hä­lyt­täes­sä tu­lee il­moit­taa asias­ta ko­ro­na­vilk­ku@kai­nuu.fi tai oman alueen ter­veys­kes­kuk­seen tai päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 (lan­ka­pu­he­li­mes­ta 08 6156 6000) ja ha­keu­tua jat­ko-oh­jei­den jäl­keen ko­ro­na­tes­tei­hin.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Ve­li-Mat­ti Hil­la, Ter­ra­fa­men kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen joh­ta­ja (040 5699 906)

Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-tartuntaa-kainuussa

Takaisin uutisiin