Kaksi uutta tartuntaa – Alle 70-v rokotusten jatkumisesta ilmoitetaan myöhemmin

Kaksi uutta tartuntaa – Alle 70-v rokotusten jatkumisesta ilmoitetaan myöhemmin

Ei­len Kai­nuus­sa on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, yk­si ka­jaa­ni­lai­sel­la ja yk­si sot­ka­mo­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­set ta­pauk­siin liit­tyen on me­neil­lään. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuun alueen väes­tös­sä on täl­lä het­kel­lä 19,4 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Kai­nuus­sa on voi­mas­sa pe­rus­ta­son ra­joi­tuk­set ja oh­jeet.

Ka­jaa­nin ly­seon tar­tun­taan liit­tyen on mää­rät­ty kuu­si uut­ta op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin. Tes­tauk­sis­sa ei ole il­men­nyt uu­sia po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia. Ka­ran­tee­nis­sa on yh­teen­sä noin 60 kou­lun op­pi­las­ta, hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa se­kä har­ras­tus­toi­min­nas­sa al­tis­tu­nut­ta.

Ka­jaa­nin kau­pun­ki on tie­dot­ta­nut op­pi­lai­ta ja hei­dän huol­ta­jiaan ta­pah­tu­nees­ta. Kou­lu­työ jat­kuu ka­ran­tee­nis­sa ole­via lu­kuun ot­ta­mat­ta nor­maa­lis­ti, ei­kä op­pi­lail­la täs­tä syys­tä ole tar­vet­ta ol­la pois ope­tuk­ses­ta.

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri: ”Vaik­ka kou­luis­sa ei ole­kaan mas­ki­suo­si­tus­ta, kos­ke­vat muut oh­jeet myös yli 12-vuo­tiai­ta. Oh­jei­den mu­kai­nen mas­kin käyt­tö on suo­si­tel­ta­vaa, kun tur­va­vä­le­jä ei voi­da säi­lyt­tää – tä­mä on hy­vä muis­taa myös va­paa-ai­ka­na. Myös kä­si­hy­gie­nias­ta ja lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä muis­tut­taa myös nuo­ri­soa. Lap­set­kin voi­vat vi­rus­ta le­vit­tää, vaik­ka ta­pauk­sia on vä­hem­män, ja tau­din oi­reet­kin jää­vät usein lie­vik­si”.

Al­le 70-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta Kai­nuus­sa il­moi­te­taan myö­hem­min.

Nyt ro­ko­tus­vuo­ros­sa vain 1948 tai aiem­min syn­ty­neet.

Luethan tarkemmin Kainuun soten 25.3.2021 tiedoteesta täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-tartuntaa-alle-70-v-rokotusten-jatkumisesta-ilmoitetaan-myohemmin

Takaisin uutisiin