Kainuussa riski tilanteen nopeasta huonontumisesta kohoaa – ohjeiden noudattaminen välttämätöntä

Kainuussa riski tilanteen nopeasta huonontumisesta kohoaa – ohjeiden noudattaminen välttämätöntä

Kainuun sote tiedottaa, että koronavirusti­lan­ne on muut­tu­nut erit­täin huo­les­tut­ta­vak­si ko­ko Suo­mes­sa muu­ta­man vii­me päi­vän ai­ka­na, myös Kai­nuun lä­hia­lueil­la. Eri­tyi­ses­ti ko­ti- ja ul­ko­maan mat­kai­luun liit­ty­vis­sä kon­tak­teis­sa tar­tun­ta­ris­ki on kas­va­nut. Kai­nuun so­te ko­ros­taa, et­tä nyt tar­vi­taan kaik­kien kan­sa­lais­ten apua oh­jei­den nou­dat­ta­mi­seen ja ko­koon­tu­mis­ten ra­joit­ta­mi­seen liit­tyen.  

”Ti­lan­ne on muut­tu­nut si­ten, et­tä aiem­pien yk­sit­täis­ten ra­jat­tu­jen ryp­päi­den si­jas­ta meil­lä il­me­nee usei­ta toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia ja tun­nis­ta­mat­to­mia tar­tun­nan läh­tei­tä. Pys­tym­me vie­lä vai­kut­ta­maan epi­de­mian hi­das­ta­mi­seen Kai­nuus­sa. Oh­jeis­ta ja mää­räyk­sis­tä li­peä­mi­nen joh­taa no­peas­ti tau­din kiih­ty­mi­seen ja le­viä­mi­seen”, sel­ven­tää Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.  

Ti­lan­teen joh­dos­ta an­ne­taan Kai­nuun alueel­le seu­raa­vat oh­jeet:

  • Ra­joi­ta lä­hi­kon­tak­te­ja! Kaik­kia tar­peet­to­mia ta­paa­mi­sia oman per­heen tai lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­lel­la tu­lee ra­joit­taa. Ei-vält­tä­mät­tö­mät ko­kouk­set, juh­la­ti­lai­suu­det ja ryh­mä­har­ras­tuk­set suo­si­tel­laan pe­rut­ta­vak­si. Lak­kiai­set ja muut per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­rin kes­ken.
  • Suo­jau­du it­se! Työ­pai­koil­la mas­kin käyt­töä se­kä ruo­kai­lui­hin ja mui­hin so­siaa­li­siin kon­tak­tei­hin liit­ty­viä va­ro­toi­mia tu­lee vah­vis­taa. Ta­paa­mi­set vain kah­den met­rin tur­va­vä­leil­lä tai kas­vo­mas­kia käyt­täen. Maa­kun­tien vä­lis­tä työ­mat­kai­lua on syy­tä ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­miin se­kä suo­sia etä­työ­tä ja etä­ko­kouk­sia mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Jos pys­tyt, hoi­da kaup­pa- ja muu asioin­ti mu­kaan ruuh­ka-ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la
  • Lii­ku, mut­ta tur­val­li­ses­ti! Lii­kun­ta ul­ko­na on hy­väk­si, mut­ta väl­tä jouk­ko­ja. Va­paa-ajan toi­min­taan ja mat­kai­luun liit­tyen tu­lee nou­dat­taa an­net­tu­ja pe­ru­soh­jei­ta. Esi­mer­kik­si omal­le mö­kil­le oman per­heen kes­ken siir­ty­mi­nen ei muo­dos­ta mer­kit­tä­vää ris­kiä, mut­ta laa­jem­mat kon­tak­tit li­sää­vät ris­kiä.
  • Suo­jaa ris­ki­ryh­miä! Yli 70-vuo­tiai­den tai sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­seen on edel­leen kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si tar­tun­ta­ris­kin si­säl­tä­vien mat­ko­jen ja ta­pah­tu­mien jäl­keen on hy­vä ko­ros­te­tus­ti nou­dat­taa suo­ja­toi­mia ja vält­tää ei-kii­reel­li­siä ta­paa­mis­ta.
  • Tes­taa! Ha­keu­du tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Sai­raa­na tu­lee liik­kua ko­toa vain ko­ro­na­tes­tiin ja ta­kai­sin. Tes­tin jäl­keen odo­ta tu­los­ta ko­to­na, älä lii­ku muual­la!

Lue koko Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-riski-tilanteen-nopeasta-huonontumisesta-kohoaa-ohjeiden-noudattaminen-valttamatonta

Takaisin uutisiin