Kainuussa kolme uutta korontartuntaa - Thl: n uusi maskisuositus

Kainuussa kolme uutta korontartuntaa - Thl: n uusi maskisuositus

Lop­piai­sen jäl­keen Kai­nuus­sa on to­det­tu kol­me ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yk­si on aiem­min Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la asuk­kaal­la.

Kah­den ul­ko­mail­ta pa­lan­neen Ka­jaa­nis­sa asu­van hen­ki­lön po­si­tii­vi­set tes­ti­tu­lok­set on saa­tu tie­toon Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­tä. Hei­dät on pa­lat­tuaan oh­jat­tu eris­tyk­seen, ja li­säk­si nel­jä ih­mis­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Sai­ras­tu­neil­la ei ole te­ke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa eli ky­sees­sä ovat toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mat tar­tun­nat.

Thl an­ta­nut uu­den mas­ki­suo­si­tuk­sen

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) on 8.1. päi­vit­tä­nyt mas­ki­suo­si­tus­ta, jon­ka mu­kaan yli 12-vuo­tiai­den tu­li­si käyt­tää kas­vo­mas­kia. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee kas­vo­mas­ke­ja käy­tet­tä­väk­si ai­na, kun lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.  

Lue Kainuun soten koko 9.1. tiedote täältä.

 

Takaisin uutisiin