Kainuun soten tiedote 9.3.: Terrafamessa yksi uusi tartunta - odota omaa rokotusvuoroasi

Kainuun soten tiedote 9.3.: Terrafamessa yksi uusi tartunta - odota omaa rokotusvuoroasi

Ter­ra­fa­mes­sa yk­si uu­si tar­tun­ta

Ei­len saa­dun tie­don mu­kaan Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen työn­te­ki­jäl­lä on to­det­tu uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Ky­sees­sä on ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan työ­maal­la toi­mi­van ura­koit­si­jan työn­te­ki­jä. Ta­pauk­seen liit­tyen kuu­si hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Tä­män het­ken tie­don mu­kaan asia ei lii­ty vii­kon­lop­pu­na teh­das­työ­maal­la il­men­nee­seen tar­tun­taan. Kaik­ki hen­ki­löt ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa työ­pai­koil­la nou­da­tet­ta­vas­ta ko­ro­naoh­jeis­tuk­ses­ta. Kas­vo­mas­kien käyt­tö, yli kah­den met­rin tur­va­vä­lit ja hy­vä kä­si­hy­gie­nia se­kä tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen ovat pe­ru­sa­sioi­ta työ­teh­tä­vis­sä, joi­ta ei voi teh­dä etä­nä. Hiih­to­lo­mal­ta pa­la­tes­sa on syy­tä eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen, mi­kä­li al­tis­tu­mi­sia oman lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­lel­ta on saat­ta­nut ta­pah­tua.

Oi­rei­se­na tai Ko­ro­na­vil­kun hä­lyt­täes­sä tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Odo­ta omaa ro­ko­tus­vuo­roa­si

Ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen ajan­va­rauk­sia an­ne­taan edel­leen ra­joi­te­tus­ti. Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat

- 1941 tai si­tä en­nen syn­ty­neet

- 16–69 -vuo­tiaat, joil­la on elin­siir­to- tai kan­ta­so­lu­siir­re tai ak­tii­vi­nen syö­pä­hoi­to, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö tai vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus

- yli 18-vuo­tiaat omais­hoi­det­ta­vat ja hei­dän kans­saan sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja iäs­tä riip­pu­mat­ta.

Pe­ru­soh­jee­na on, et­tä lis­tas­sa mai­ni­tut ovat vuo­ros­sa. El­lei mai­nin­taa ole, ro­ko­tus­vuo­ro tu­lee myö­hem­min. Li­sä­tie­to­ja esi­mer­kik­si sai­raus­ryh­mis­tä on koot­tu ro­ko­tu­sin­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 tu­lee soit­taa vain omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on täl­lä het­kel­lä ruuh­kau­tu­nut omaa vuo­roaan ky­sy­vis­tä kan­sa­lai­sis­ta.

Ikäih­mis­ten ro­ko­tuk­siin (1941 ja si­tä en­nen syn­ty­neet) voi­vat va­ra­ta ajan it­se myös Oma­so­ten net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Ro­ko­tuk­sen jäl­keen tu­lee nou­dat­taa suo­jau­soh­jei­ta

Ro­ko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen huo­leh­dit­ta­va tur­va­vä­leis­tä, kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta ja kas­vo­mas­kin käy­tös­tä se­kä muis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taoh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta. Näin sik­si, et­tä vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hy­vin ro­ko­te es­tää tar­tut­ta­mis­ta.

Eri­tyi­ses­ti muis­tu­te­taan, et­tä ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­sek­si hoi­va­lai­tos- tai muis­sa vie­rai­luis­sa mas­kia tu­lee käyt­tää ko­ko vie­rai­lun ajan.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Ve­li-Mat­ti Hil­la, Ter­ra­fa­men kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen joh­ta­ja (040 5699 906)

Takaisin uutisiin