Kainuun soten tiedote 8.3.: Ei jatkotartuntoja - vuorossa kolme uutta rokotusryhmää

Kainuun soten tiedote 8.3.: Ei jatkotartuntoja - vuorossa kolme uutta rokotusryhmää

Vii­kon­lo­pun tar­tun­toi­hin liit­tyen tie­dos­sa ei ole uu­sia ta­pauk­sia

Lauan­tai­na Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen työn­te­ki­jäl­lä to­de­tus­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nas­sa on ase­tet­tu 15 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin. Näis­tä seit­se­män on Ter­ra­fa­mel­ta ja muut kah­dek­san lä­hi­pii­ris­tä. Ta­pauk­seen liit­tyen ka­jaa­ni­lai­nen Liik­ku-kun­to­kes­kus on tie­dot­ta­nut asiak­kai­taan 3.3. il­lal­la mah­dol­li­ses­ta al­tis­tu­mi­ses­ta. Sai­ras­tu­nei­ta ei ole tie­dos­sa.

Ka­jaa­nin toi­ses­sa, ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen hen­ki­lön tar­tun­nas­sa ei myös­kään ole tie­dos­sa mui­ta sai­ras­tu­mi­sia.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on vii­kon­lop­pu­na ol­lut hie­man vilk­kaam­paa kuin muu­ten vii­me ai­koi­na. Päi­vit­täin tes­tei­hin on oh­jat­tu noin 40 hlöä. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä mat­kus­ta­mis­ta alueel­ta toi­sel­le tu­lee vält­tää. Ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la nyt lain­kaan.

Tes­tei­hin tu­lee ha­keu­tua vii­vy­tyk­set­tä, mi­kä­li ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta il­me­nee. Ko­ro­na­vil­kun hä­lyt­täes­sä tu­lee il­moit­taa asias­ta ko­ro­na­vilk­ku@kai­nuu.fi tai oman alueen ter­veys­kes­kuk­seen tai päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117 (lan­ka­pu­he­li­mes­ta 08 6156 6000) ja ha­keu­tua jat­ko-oh­jei­den jäl­keen ko­ro­na­tes­tei­hin.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020

 

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus ava­taan omais­hoi­ta­jil­le se­kä kah­del­le kor­kean ris­kin po­ti­las­ryh­mäl­le

Ikä on mer­kit­tä­vin va­ka­van ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­te­ki­jä. Yli 70-vuo­tiai­den koh­dal­la se on myös ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen mää­rää­vä te­ki­jä. Al­le 70-vuo­tiais­ta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat eräi­tä taus­ta­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vat. Ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen ajan­va­rauk­sia an­ne­taan edel­leen ra­joi­te­tus­ti.

Tä­nään 8.3. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus avau­tuu 1952 tai sen jäl­keen syn­ty­neil­le omais­hoi­det­ta­van kans­sa sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le.

Uu­te­na ajan­va­raus­vuo­ros­sa ovat myös 16 – 69 -vuo­tiaat seu­raa­viin po­ti­las­ryh­miin kuu­lu­vat:

Vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö

Vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus

Edel­leen ajan voi­vat va­ra­ta 1941 tai si­tä en­nen syn­ty­neet. Li­säk­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat 1952 tai sen jäl­keen syn­ty­neet elin­siir­to- ja kan­ta­so­lu- ja syö­pä­hoi­toa saa­vat po­ti­laat.

Li­sä­tie­to­ja on koot­tu ro­ko­tu­sin­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Tar­vit­taes­sa li­sä­ky­sy­myk­set säh­kö­pos­tit­se ko­ro­na@kai­nuu.fi

”Il­moi­tam­me vii­koit­tain ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sien avaa­mi­ses­ta. Jos lis­tas­sa ei ole mai­nit­tu omaa ryh­mää, ro­ko­tus­vuo­roa ei vie­lä ole, ei­kä si­tä ole tar­peen si­tä erik­seen tie­dus­tel­la. Esi­mer­kik­si Kai­nuus­sa on 5500 dia­be­tes­ta sai­ras­ta­vaa, jo­ten ny­ky­toi­mi­tus­ten pe­rus­teel­la me­nee vie­lä ai­kaa en­nen kuin pää­sem­me hei­tä ro­kot­ta­maan”, ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

 

Ro­ko­tuk­sen jäl­keen tu­lee nou­dat­taa suo­jau­soh­jei­ta

Ro­ko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen huo­leh­dit­ta­va tur­va­vä­leis­tä, kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta ja kas­vo­mas­kin käy­tös­tä se­kä muis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taoh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta. Näin sik­si, et­tä vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hy­vin ro­ko­te es­tää tar­tut­ta­mis­ta.

Eri­tyi­ses­ti muis­tu­te­taan, et­tä ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­sek­si hoi­va­lai­tos- tai muis­sa vie­rai­luis­sa mas­kia tu­lee käyt­tää ko­ko vie­rai­lun ajan.

Li­sä­tie­to­ja:

Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/index.php/uutiset/ei-jatkotartuntoja-vuorossa-kolme-uutta-rokotusryhmaa

Takaisin uutisiin