Kainuun soten tiedote 15.3.: Muun Suomen koronatilanne huolestuttaa myös Kainuussa - uusia rokotusryhmiä avataan

Kainuun soten tiedote 15.3.: Muun Suomen koronatilanne huolestuttaa myös Kainuussa - uusia rokotusryhmiä avataan

Sun­nun­tain ai­ka­na Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 6,9 / 100 000 / 14 vrk.

Per­jan­tai­na tie­toon tul­lees­sa ka­ran­tee­nis­sa ol­leen ka­jaa­ni­lai­sen hen­ki­lön tar­tun­taan liit­ty­väs­sä laa­jas­sa al­tis­tus­ket­jus­sa 21 hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Vii­kon­lop­pu­na Kai­nuun pri­kaa­tis­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta kuu­del­la va­rus­mie­hel­lä ja noin 220 va­rus­mies­tä on al­tis­tu­nut. Kai­nuun so­te ja Kai­nuun pri­kaa­ti toi­mi­vat yh­teis­työs­sä ter­vey­den­huol­lon ja epi­de­mia­hal­lin­nan toi­men­pi­tei­den osal­ta. Puo­lus­tus­voi­mat vas­taa ti­lan­tee­seen liit­ty­väs­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta.

”Yleis­ti­lan­ne Suo­mes­sa on huo­les­tut­ta­va, eri­tyi­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tar­tun­ta­ris­ki on suu­ri ja muis­sa maa­kun­nis­sa­kin il­maan­tu­vuus on mo­nin­ker­tai­nen Kai­nuu­seen ver­rat­tu­na. Al­tis­tu­sil­moi­tus­ten pe­rus­teel­la on vain ajan ky­sy­mys, kos­ka brit­ti­va­riant­ti on hal­lit­se­va vi­rus­kan­ta myös Kai­nuus­sa. Epi­de­mian voi siis olet­taa hei­ken­ty­vän myös meil­lä ja tä­mä nä­kyy to­ki myös va­rus­kun­nan ti­lan­tees­sa”, kom­men­toi Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

”Muis­tu­tam­me siis, et­tä kaik­kia oh­jei­ta on edel­leen nou­da­tet­ta­va – tär­kein­tä on vä­hen­tää kon­tak­te­ja oman per­he­pii­rin­sä ul­ko­puo­lel­ta ja pi­tää tur­va­vä­lit tai kas­vo­mas­kit, kun ol­laan vält­tä­mät­tö­mis­sä ta­paa­mi­sis­sa. Ro­ko­tuk­set ei­vät tuo tä­hän asiaan muu­tos­ta vie­lä pit­kään ai­kaan”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ajan­va­raus avau­tuu tä­nään 1943 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä yli 16-vuo­tiail­le, joil­la on Dow­nin synd­roo­ma. Ro­ko­tuk­set an­ne­taan edel­leen ajan­va­rauk­sel­la; sai­raus­ris­ki­ryh­mil­le vain pu­he­li­mit­se, ikäih­mi­sil­le myös Oma­so­ten kaut­ta.

Mi­kä­li ei vie­lä kuu­lu ro­ko­tus­vuo­ros­sa mai­nit­tui­hin, omaa ajan­koh­taa ei ole tar­peen erik­seen tie­dus­tel­la. Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tu­soh­jeet ovat:

 

1. Tar­kas­ta olet­ko ro­ko­tus­vuo­ros­sa (15.3 al­kaen)

- vuon­na 1943 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat

- 16 - 69 -vuo­tiaat, joil­la on

  • elin- tai kan­ta­so­lu­siir­re, ak­tii­vi­syö­pä­hoi­to, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus tai vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus
  • Dow­nin synd­roo­ma

 

2. Soi­ta ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 – odo­ta ta­kai­sin­soit­toa (1 - 3 vrk:n ku­lues­sa)

- Soi­ta ajan­va­rauk­seen vain, jos olet ro­ko­tus­vuo­ros­sa. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa.

 

3. Saa­vu ajois­sa paik­ka­kun­ta­si ro­ko­tus­pis­tee­seen.

- Käy­tä kas­vo­mas­kia ja pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

 

4. Huo­leh­di, et­tä saat toi­sen ro­ko­tean­nok­sen mää­räa­jan ku­lut­tua (12 viik­koa).

- Jat­ka oh­jei­den mu­kai­sia suo­ja­toi­mia (kas­vo­mas­kit, kä­si­de­si, tur­va­vä­lit)

 

Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta.

Li­sää tie­toa se­kä vas­tauk­sia kai­nuu­lais­ten ylei­sim­piin ky­sy­myk­siin löy­tyy ko­ro­na­ro­ko­tus­ten tee­ma­si­vus­tol­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Eri­tyi­set tie­dus­te­lut säh­kö­pos­tit­se ko­ro­na@kai­nuu.fi.

 

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Takaisin uutisiin