Kainuun soten tiedote 13.3.: Uusi koronatartunta eiliseen ketjuun liittyen – Kainuussa karanteenissa parikymmentä henkilöä

Kainuun soten tiedote 13.3.: Uusi koronatartunta eiliseen ketjuun liittyen – Kainuussa karanteenissa parikymmentä henkilöä

Ei­len Ka­jaa­nis­sa to­det­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyen on 19 kai­nuu­lais­ta hen­ki­löä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Tar­tun­ta on pe­räi­sin pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta.

Myös toi­nen, sa­mas­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun työ­pai­kas­sa työs­ken­nel­lyt hen­ki­lö on sai­ras­tu­nut ko­ro­naan. Hen­ki­lö on Sot­ka­mos­ta, ei­kä hä­neen tie­de­tä liit­ty­vän jat­koal­tis­tu­mi­sia.

Kai­nuun pri­kaa­ti on näi­den li­säk­si ei­len tie­dot­ta­nut yh­den va­rus­mie­hen ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, jo­hon liit­ty­vät al­tis­tu­neet hen­ki­löt pi­de­tään muis­ta eril­lään.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä vä­häi­sis­sä­kin oi­reis­sa. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­taus on avoin­na myös ter­veys­kes­kus­ten toi­mi­pis­teis­sä näi­den au­kio­loai­koi­na. Tar­kem­mat oh­jeet tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Oh­jei­ta ja mää­räyk­siä tu­lee nou­dat­taa tar­tun­to­jen es­tä­mi­sek­si.

Lue koko Kainuun soten 13.3.2021 tiedote täältä.

Takaisin uutisiin