Kainuun soten tiedote 12.3: Kainuussa uusia koronatartuntoja ja useita karanteeneja

Kainuun soten tiedote 12.3: Kainuussa uusia koronatartuntoja ja useita karanteeneja

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu uu­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, jo­hon liit­tyy usei­ta al­tis­tu­nei­ta. Ete­lä-Suo­mes­sa ko­ro­na­vi­ruk­sel­le työ­teh­tä­vis­sä al­tis­tu­nut hen­ki­lö on ol­lut oi­reet­to­ma­na ka­ran­tee­nis­sa, jo­hon liit­tyen kym­men­kun­ta kai­nuu­lais­ta hen­ki­löä on tä­nään mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Ko­ro­na­vilk­kua ei ole ol­lut käy­tös­sä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ta­pauk­seen liit­tyen on me­neil­lään.

Sot­ka­mo­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu muual­ta Suo­mes­ta läh­töi­sin ole­va tar­tun­ta, jon­ka vuok­si kak­si lä­hi­pii­riin kuu­luu­vaa hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ta­pauk­seen ei tie­de­tä liit­ty­vän jat­koal­tis­tuk­sia.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä vä­häi­sis­sä­kin oi­reis­sa. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­taus myös ter­veys­kes­kus­ten toi­mi­pis­teis­sä näi­den au­kio­loai­koi­na.  Tar­kem­mat oh­jeet tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Aiem­piin tar­tun­toi­hin liit­tyen il­men­nyt vi­rus­muun­nok­sia

Ei­len saa­dun tie­don mu­kaan Sot­ka­mos­sa 21.2. to­de­tun tar­tun­nan vi­rus­kan­nak­si on sel­vin­nyt ns. brit­ti­va­riant­ti. Ky­sees­sä on Ete­lä-Suo­mes­ta saa­tu tar­tun­ta, jon­ka jat­ko­tut­ki­mus­ten yh­tey­des­sä nel­jän kai­nuu­lai­sen hen­ki­lön vi­rus­sek­ven­soin­ti on osoit­tau­tu­nut muun­to­vi­ruk­sek­si. Ta­pauk­seen liit­ty­vät ra­joi­tus­toi­met ovat jo päät­ty­neet, ei­kä jat­ko­tar­tun­to­ja ole tie­dos­sa.

Täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­va­rian­tin ar­vioi­daan ole­van pää­tyyp­pi Suo­mes­sa esiin­ty­vis­sä tar­tun­nois­sa. Kan­ta on aiem­paa her­kem­pi tar­tut­ta­vuu­del­taan ja saat­taa ai­heut­taa va­ka­vam­paa tau­ti­muo­toa.

Oh­jei­ta ja mää­räyk­siä on nou­da­tet­ta­va tau­ti­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­sen es­tä­mi­sek­si

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä epi­de­mia­ti­lan­ne saat­taa hei­ken­tyä myös Kai­nuus­sa no­peas­ti. Tä­män vuok­si on tär­keää nou­dat­taa kaik­kia voi­mas­sa ole­via ko­ro­na­tor­jun­nan oh­jei­ta ja mää­räyk­siä. Vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­nen, kas­vo­mas­kien käyt­tä­mi­nen, hy­vä kä­si­hy­gie­nia se­kä lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen työ­pai­koil­la ja va­paa-ajan toi­min­nas­sa ovat kes­kei­siä tar­tun­to­jen mi­ni­moi­mi­sek­si. Myös Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä suo­si­tel­laan vah­vas­ti al­tis­tu­mis­ti­lan­tei­den tie­toon saat­ta­mi­sek­si ja tes­taa­mi­sek­si.

Asuk­kai­ta muis­tu­te­taan myös tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ten mää­räys­ten vel­voit­ta­vuu­des­ta. Mi­kä­li hen­ki­lö on mää­rät­ty eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin, si­tä on nou­da­tet­ta­va lain ja vi­ra­no­mais­ten oh­jei­den mu­kaan. Tar­tun­ta­tau­ti­lain rik­ko­mi­nen on ri­kos­lain mu­kaan ran­gais­ta­va te­ko.

Li­sä­tie­to­ja: Tuo­mo Ero­la, vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4872)

Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-uusia-koronatartuntoja-ja-useita-karanteeneja

Takaisin uutisiin