Kainuun soten tiedote 10.6.2021: Uusia ajanvarauksia koronarokotuksiin ei avata - rokotetoimitukset vähenevät

Kainuun soten tiedote 10.6.2021: Uusia ajanvarauksia koronarokotuksiin ei avata - rokotetoimitukset vähenevät

Ro­ko­te­toi­mi­tuk­set vä­he­ne­vät ke­säl­lä – te­hos­tean­nok­set py­ri­tään to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti

Hy­vin su­ju­neet ko­ro­na­ro­ko­tuk­set hi­das­tu­vat kes­ki­ke­säl­lä, sil­lä Suo­meen saa­daan en­na­koi­tua vä­hem­män ro­kot­tei­ta. Kai­nuus­sa ro­ko­te­toi­mi­tus­ten vä­he­ne­mi­nen joh­taa uu­sien ajan­va­raus­ten kes­keyt­tä­mi­seen.

”Thl on ei­len il­moit­ta­nut, et­tä maa­han saa­pu­vat val­mis­teet riit­tä­vät en­si­si­jai­ses­ti toi­sen an­nok­sen ro­ko­tuk­siin. Ai­na­kin hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­le saak­ka mää­rät pu­toa­vat ke­vään ta­sol­le ei­kä tä­män jäl­keen­kään ole var­maa tie­toa toi­mi­tuk­sis­ta. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa nuor­ten ikä­luok­kien ro­ko­tus­ten hi­das­tu­mis­ta ko­ko maas­sa. Erit­täin har­mil­lis­ta, mut­ta pai­kal­li­ses­ti em­me voi tä­hän asiaan vai­kut­taa, ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta”.

Kai­nuus­sa te­hos­te­ro­kot­teet py­ri­tään an­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti ajan­va­raus­ten mu­kaan, mut­ta myös pe­ruu­tuk­set ovat mah­dol­li­sia, mi­kä­li toi­mi­tus­mää­rät edel­leen vä­he­ne­vät.

Uu­sia ajan­va­rauk­sia ei tois­tai­sek­si ava­ta – ajan­va­rauk­seen ei kan­na­ta soit­taa

Uu­sien ro­ko­tus­ten ai­ko­ja ei tois­tai­sek­si voi­da ava­ta va­rat­ta­vak­si. Oma­so­tes­sa on nä­ky­vil­lä mah­dol­li­set va­paa­na ole­vat ajat. Ajan­va­raus­pu­he­li­meen ei kan­na­ta soit­taa tie­dus­te­lu­ja var­ten, ro­ko­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta tie­do­te­taan myö­hem­min. Kun­ta­lai­sia pyy­de­tään seu­raa­maan ajan­ta­sais­ta tie­toa osoit­tees­sa so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet, ja ro­ko­tuk­set jat­ku­vat li­sä­toi­mi­tus­ten var­mis­tut­tua.

Al­tis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia ja ka­ran­tee­ne­ja Kai­nuus­sa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 8,3 (per 100 000 asu­kas­ta/ 14 vrk).

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys on saa­nut il­moi­tuk­sia muual­ta Suo­mes­ta se­kä ul­ko­mail­ta tul­leis­ta kai­nuu­lais­ten ko­ro­na-al­tis­tuk­sis­ta, joi­den pe­rus­teel­la hen­ki­löi­tä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia ei ole ohi, vaik­ka ra­joi­tuk­sia ol­laan laa­jal­ti pois­ta­mas­sa. Seu­raa­vat oh­jeet ja suo­si­tuk­set ovat edel­leen voi­mas­sa:

- Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le

- Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta

- Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta se­kä käyt­tää mas­ke­ja mi­kä­li tur­va­vä­lit ei­vät to­teu­du.

- Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.

- Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.

- Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Li­sä­tie­dot:

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri (044 797 4668)

Tiedote Kainuun soten sivuilla: https://sote.kainuu.fi/uutiset/uusia-ajanvarauksia-koronarokotuksiin-ei-avata-rokotetoimitukset-vahenevat

Takaisin uutisiin