Kainuun soten tiedote 10.3: Sotkamon ja Vuokatin alueella on voinut altistua koronatartunnalle 4–5.3.

Kainuun soten tiedote 10.3: Sotkamon ja Vuokatin alueella on voinut altistua koronatartunnalle 4–5.3.

Tä­nään saa­dun tie­don mu­kaan ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut hen­ki­lö on liik­ku­nut laa­jal­ti Sot­ka­mon ja Vuo­ka­tin alueel­la 4-5.3. Kai­nuun so­te vä­lit­tää tie­don, kos­ka hen­ki­lö on ol­lut oi­rei­nen ja ta­pah­tu­ma­pai­kois­sa on ol­lut run­saas­ti ih­mi­siä sa­maan ai­kaan.

Hen­ki­lö on yö­py­nyt ho­tel­li Tu­li­ke­tus­sa ja asioi­nut il­man kas­vo­mas­kia 5.3. aa­mu­pa­lal­la noin klo 8, Vuo­ka­tin Hes­bur­ge­ris­sa 5.3. klo 14 – 15 se­kä mo­lem­pi­na päi­vi­nä usei­ta ker­to­ja rin­ne­ra­vin­to­la A’la Ka­tis­sa.

Li­säk­si sai­ras­tu­nut hen­ki­lö on asioi­nut mas­kia käyt­täen Vuo­ka­tin rin­tei­den suk­si­vuok­raa­mos­sa se­kä Vuo­ka­tin K-mar­ke­tis­sa.

Ko­ro­na­vilk­kua ei ole ol­lut käy­tös­sä. Sai­ras­tu­neen hen­ki­lön ko­ti­paik­ka­kun­nan tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ol­lut yh­tey­des­sä tie­dos­sa ole­viin suo­raan al­tis­tu­nei­hin hen­ki­löi­hin.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä vä­häi­sis­tä­kin oi­reis­ta tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin ja jää­dä omaeh­toi­seen ka­ran­tee­niin tes­ti­tu­los­ta odo­tet­taes­sa. Sel­väs­ti oi­rei­se­na ei tu­le mat­kus­taa tai muu­ten al­tis­taa mui­ta lä­hi­kon­tak­tis­sa ole­via tar­tun­nal­le.

Kai­nuun so­ten kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­taus myös ter­veys­kes­kus­ten toi­mi­pis­teis­sä näi­den au­kio­loai­koi­na.  Tar­kem­mat oh­jeet tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo

Li­sä­tie­to­ja: Kai­nuun so­te tie­dot­taa li­sää tar­vit­taes­sa

Linkki Kainuun soten tiedotteeseen: https://sote.kainuu.fi/uutiset/sotkamon-ja-vuokatin-alueella-on-voinut-altistua-koronatartunnalle-4-53

Takaisin uutisiin