Kainuun soten pandemiatiedote: Kainuun koronavirustilanne 26.3.2020 klo 12

Kainuun soten pandemiatiedote: Kainuun koronavirustilanne 26.3.2020 klo 12

Tes­teis­sä to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja Kai­nuus­sa ei ole. Ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka ei­vät ole vaa­ti­neet yh­tey­de­not­toa ter­vey­den­huol­toon on erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti myös Kai­nuus­sa, jo­ten val­ta­kun­nal­li­sia oh­jei­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä nou­dat­taa. Hal­li­tus on an­ta­nut ih­mi­sil­le erit­täin vah­vat suo­si­tuk­set lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, jot­ta tau­ti ei le­viäi­si ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ei­vät vaa­ran­tui­si. Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen 70 vuot­ta täyt­tä­nei­den vel­vol­li­suu­des­ta pi­täy­tyä ka­ran­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa.

Mi­kä­li epäi­let saa­nee­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112.
 

Oh­jeet päi­vys­tys­käyn­tiin Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian ai­ka­na saa­pu­vien tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa an­net­tua oh­jei­ta.

Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen 116 117. Nu­me­roon tu­lee ot­taa yh­teyt­tä en­nen pan­de­mia­vas­taa­no­tol­le saa­pu­mis­ta.

Mi­kä­li päi­vys­tys­käyn­ti on vält­tä­mä­tön­tä, toi­mi näin:

Kaik­ki hen­gi­tys­tieoi­rei­set (nu­ha, ys­kä, hen­ge­nah­dis­tus) tai kuu­mei­set po­ti­laat oh­ja­taan pan­de­mia­vas­taa­no­ton si­sään­käyn­nil­le F4. Vas­taa­not­to si­jait­see uu­den sai­raa­lan poh­jois­pää­dys­sä (pu­nai­set opas­teet oh­jaa­vat ovel­le). Si­sään­käyn­nin kart­ta löy­tyy pan­de­miain­fo si­vul­ta:

https://so­te.kai­nuu.fi/pan­de­miain­fo-kaik­ki-kai­nuun-so­ten-ko­ro­na­vi­rus­ta-ka­sit­te­le­vat-tie­dot­teet

Muut päi­vys­tys­po­ti­laat päi­vys­tyk­sen si­sään­käyn­nis­tä F2

Saa­pu­mi­soh­jeet kos­ke­vat myös po­ti­lai­ta, jot­ka tu­le­vat sai­raa­laan lä­het­teel­lä hen­gi­tys­tiein­fek­tion vuok­si.

Pan­de­mian ai­ka­na on voi­mas­sa vie­rai­lu­kiel­to, jo­ka kos­kee kaik­kea tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta sai­raa­las­sa. Hen­gi­tys­tieoi­reis­ten ei tu­le saa­pua kii­reet­tö­mil­le ajan­va­rauk­sil­le ku­ten näyt­tee­not­toon, ku­van­ta­mi­seen tai vas­taa­no­toil­le (ai­ka pe­rut­ta­va).

Lue tiedote kokonaisuudessaan Kainuun soten pandemiasivustolta.

Takaisin uutisiin