Kainuun soten pandemiatiedote 25.3.2020

Kainuun soten pandemiatiedote 25.3.2020

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 25.3.2020 klo 12

Tes­teis­sä to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja Kai­nuus­sa ei ole. Ko­ro­na­tar­tun­to­ja, jot­ka ei­vät ole vaa­ti­neet yh­tey­de­not­toa ter­vey­den­huol­toon on erit­täin to­den­nä­köi­ses­ti myös Kai­nuus­sa, jo­ten val­ta­kun­nal­li­sia oh­jei­ta lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä on syy­tä nou­dat­taa. Hal­li­tus on an­ta­nut ih­mi­sil­le erit­täin vah­vat suo­si­tuk­set lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, jot­ta tau­ti ei le­viäi­si ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ei­vät vaa­ran­tui­si.

Tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on li­sän­nyt Nord­La­bin oman tes­tauk­sen käyn­nis­tä­mi­nen Ou­lus­sa, jon­ka an­sios­ta tes­ti­tu­lok­set saa­daan nyt vii­meis­tään seu­raa­va­na päi­vä­nä näyt­tee­no­tos­ta.

Oh­jei­ta kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mil­la asioin­tiin

Kai­nuun so­te on 25.3. jul­kais­sut oh­jeis­tuk­sen kun­ta­lai­sil­le ter­vey­sa­se­mal­la asioin­tiin pan­de­mian ai­ka­na. Oh­jeet kos­ke­vat la­bo­ra­to­rios­sa käyn­tiä, kul­kua ter­vey­sa­se­mil­le, se­kä toi­min­taoh­jei­ta ter­veys­pal­ve­luis­sa asioi­vil­le. https://so­te.kai­nuu.fi/uu­ti­set/oh­jeis­tus-kun­ta­lai­sil­le-ter­vey­sa­se­mal­la-asioin­tiin-pan­de­mian-ai­ka­na

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na. Jos saat hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, soi­ta päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta 112

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Val­ta­kun­nal­li­nen Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­ta täy­den­tyy cha­til­lä. Chat­ti­neu­von­ta on avat­tu val­tio­neu­vos­ton verk­ko­si­vuil­le, ja sii­tä saa yleis­tä tie­toa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta. Chat­ti on avoin­na ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15. Cha­tis­sä saa pal­ve­lua täl­lä het­kel­lä suo­mek­si ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si.

Kai­nuun so­ten www-si­vun (so­te.kai­nuu.fi) oi­keas­ta ala­kul­mas­ta löy­tyy myös ”ko­ro­na­bot­ti”, jon­ka kaut­ta voi mm. teh­dä oi­rear­vion, saa­da ko­ti­hoi­to-oh­jei­ta ja löy­tää tie­toa sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­seen liit­tyen.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2532020

Takaisin uutisiin