Kainuun soten pandemiatiedote 16.3. Kainuun koronavirustilanteesta

Kainuun soten pandemiatiedote 16.3. Kainuun koronavirustilanteesta

Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne

Kai­nuus­sa ei to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia. Ti­lan­ne 16.3.20 klo 12.

Ei fluns­sai­se­na ajan­va­raus­po­lik­li­ni­koil­le

Mi­kä­li olet fluns­sai­nen tai kär­sit hen­gi­tys­tiein­fek­tios­ta, älä saa­vu ajan­va­raus­po­lik­li­ni­kal­le. Ota yh­teyt­tä po­lik­li­nik­kaan ja so­vi uu­si ai­ka. Mi­kä­li ky­sees­sä on mää­räai­kais­kont­rol­li, jo­ka ei vaa­di fyy­sis­tä kon­tak­tia, ky­sy mah­dol­li­suut­ta hoi­taa po­lik­li­nik­ka­käyn­ti etä­nä, esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se.

Älä vie­rai­le hoi­to­ko­dis­sa fluns­sai­se­na

Mi­kä­li olet fluns­sai­nen tai kär­sit hen­gi­tys­tiein­fek­tios­ta, vie­rai­lu hoi­to­ko­deis­sa on kiel­let­ty. Ko­ro­na­vi­ruk­sen on to­det­tu ole­van eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen ikäih­mi­sil­le. Vie­rai­lu­ja hoi­to­ko­tei­hin ei ole kiel­let­ty, mut­ta Kai­nuun so­te pyy­tää har­kit­se­maan vie­rai­lun tar­vet­ta ja ole­maan yh­tey­des­sä hoi­to­ko­dis­sa asu­vaan omai­seen tai ys­tä­vään mie­luum­min pu­he­li­mit­se.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na.

Jos olet ol­lut tai epäi­let ol­lee­si te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen hen­ki­lön kans­sa, ei tar­vit­se rea­goi­da, vaan voit elää nor­maa­lia elä­mää. Jos saa sel­keän hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, tu­lee soit­taa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.

Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

Takaisin uutisiin