Kainuun soten ohjeistus koronavirusinfektioepäilyissä

Kainuun soten ohjeistus koronavirusinfektioepäilyissä

Kai­kis­sa epi­de­mian eri vai­heis­sa ota en­si­si­jai­ses­ti yh­teys Kai­nuun soten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen pu­he­lin­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117 (Lan­ka­nu­me­ros­ta soi­tet­taes­sa 6156 6000) tai tois­si­jai­ses­ti oman ter­vey­sa­se­man päi­vys­tyk­seen tai työ­ter­veys­huol­toon.

Pu­he­li­noh­jaus­ta ja neu­von­taa te­hos­te­taan si­ten, et­tä ih­mis­ten liik­ku­mi­nen ja yh­teen ke­räy­ty­mi­nen py­ri­tään mi­ni­moi­maan tar­tun­to­jen vält­tä­mi­sek­si. Po­ti­lai­den hoi­to to­teu­te­taan pää­sään­töi­ses­ti ko­ti­hoi­dos­sa oi­rei­den mu­kai­ses­ti.

Po­ti­lai­den oh­jaus ta­pah­tuu sai­raan­hoi­ta­jan suo­rit­ta­man hoi­don­tar­peen ar­vioin­nin mu­kai­ses­ti ter­vey­sa­se­mien inf­luens­sa­vas­taa­no­toil­le, eri­kois­sai­raan­hoi­toon tai ko­ti­hoi­toon. Tar­vit­taes­sa kon­sul­toi­daan päi­vys­tä­vää lää­kä­riä, jo­ka te­kee pää­tök­sen kut­su­taan­ko po­ti­las vas­taa­no­tol­le, oh­jeis­tus po­ti­lail­le an­ne­taan pu­he­li­mit­se. Vas­taa­no­ton vas­tuu­lää­kä­rit ja osas­ton­hoi­ta­jat joh­ta­vat toi­min­taa ter­vey­sa­se­mil­la.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeistus-kunnille-miten-toimitaan-mahdollisissa-esim-korona-virustapauksissa

Takaisin uutisiin