Kainuun soten 14.3. tiedote: Edelleen lisää karanteeneja samaan ketjuun liittyen

Kainuun soten 14.3. tiedote: Edelleen lisää karanteeneja samaan ketjuun liittyen

Per­jan­tai­na Ka­jaa­nis­sa to­det­tuun ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan liit­tyen on tä­hän men­nes­sä 21 kai­nuu­lais­ta hen­ki­löä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun pri­kaa­ti on vii­kon­lop­pu­na tie­dot­ta­nut kuu­den va­rus­mie­hen ko­ro­na­tar­tun­nas­ta. Puo­lus­tus­voi­mat vas­taa ti­lan­tee­seen liit­ty­väs­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa asuk­kai­ta ko­ro­na­tor­jun­nan oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta:

  • Pi­dä vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lit tai käy­tä kas­vo­mas­kia
  • Huo­leh­di hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta
  • Vä­hen­nä lä­hi­kon­tak­te­ja työ­pai­koil­la ja va­paa-ai­ka­na
  • Käy­tä Ko­ro­na­vilk­kua äly­pu­he­li­mes­sa
  • Ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä vä­häi­sis­sä­kin oi­reis­sa.
  • Jos si­nut on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin tai eris­tyk­seen, nou­da­ta vi­ra­no­mai­sen mää­räyk­siä
  • Mat­kus­ta har­ki­ten: nou­da­ta suo­si­tuk­sia.
  • Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen jäl­keen nou­da­ta edel­leen va­ro­toi­mia

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­taus on avoin­na myös ter­veys­kes­kus­ten toi­mi­pis­teis­sä näi­den au­kio­loai­koi­na.

Tar­kem­mat oh­jeet tes­tiin ha­keu­tu­mi­ses­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Li­sä­tie­to­ja: Tuo­mo Ero­la, vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4872)

Kainuun soten 14.3.2021 tiedote: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/edelleen-lisaa-karanteeneja-samaan-ketjuun-liittyen

Takaisin uutisiin