Kainuun sote: Viikonloppuna kaksi uutta tartuntaa - noudata kiihtymisvaiheen ohjeita!

Kainuun sote: Viikonloppuna kaksi uutta tartuntaa - noudata kiihtymisvaiheen ohjeita!

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na Kai­nuus­sa on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Mo­lem­mat ovat ka­jaa­ni­lai­sil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka oli­vat jo aiem­min ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun ko­ko­nai­sil­maan­tu­vuus on nous­sut ta­sol­le 26,4 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Asuk­kai­ta muis­tu­te­taan kiih­ty­mis­vai­heen tiu­ken­tu­neis­ta suo­si­tuk­sis­ta kas­vo­mas­kin käyt­töä, etä­työ­tä ja mat­kus­tus­ta se­kä ko­koon­tu­mi­sia ja har­ras­ta­mis­ta kos­kien (Kai­nuun so­ten tie­do­te 27.11. https://so­te.kai­nuu.fi/uu­ti­set/oh­jeet-ja-toi­men­pi­teet-ko­ro­nae­pi­de­mian-kiih­ty­mis­vai­hees­sa).

Kai­nuun so­te tie­dot­taa seu­raa­van ker­ran ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tiis­tai­na klo 12 men­nes­sä tai ti­lan­teen muut­tues­sa.

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033)

Takaisin uutisiin