Kainuun sote: Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu koronatartunta ja laajoja altistumisia

Kainuun sote: Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu koronatartunta ja laajoja altistumisia

Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on 15.12. to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, jol­le on mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut usei­ta kym­me­niä hen­ki­löi­tä.

Hen­ki­lö on ol­lut to­den­nä­köi­ses­ti tar­tut­ta­va 8.12. al­kaen. Kos­ka ta­pauk­seen liit­tyy laa­ja tar­tun­ta­ket­ju­jen ris­ki, Kai­nuun so­te ja Ter­ra­fa­me käyn­nis­tä­vät yh­teis­työs­sä al­tis­tu­nei­den kar­toit­ta­mi­sen ja tes­taa­mi­sen. Tes­tauk­set koh­dis­te­taan en­si­vai­hees­sa 8. - 11.12. se­kä 14.12. seu­raa­vien alueel­la toi­mi­nei­den yri­tys­ten työn­te­ki­jöi­hin:

  • Po­rin Teol­li­suus­put­ki
  • Hea­vy Ins­tal­la­tion
  • Ou­lun Hit­saus­pal­ve­lut
  • Par­pa­la

Kai­nuun so­te pyy­tää myös mui­ta tar­tun­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee. Eri­tyi­ses­ti Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen pää­ruo­ka­las­sa em. päi­vi­nä klo 8 - 9, 12 - 12.30 ja 14.30 – 14.45 käy­nei­tä se­kä mai­nit­tu­jen yri­tys­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa te­ke­mi­sis­sä ol­lei­ta, ke­ho­te­taan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Tar­vit­taes­sa pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117.

Al­tis­tu­nei­ta oh­jeis­te­taan pi­dät­täy­ty­mään 10 vrk:n ajan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den ta­paa­mi­ses­ta.

Tes­taus­pai­kat ja ajan­va­raus:

  • Sot­ka­mo (ma-to klo 8 – 15.30, pe 8 – 14.30): 08 6156 5009
  • Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­taus (ma-su klo 8 – 19): 040 165 0020
  • Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä myös osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi

Lue tiedote kokonaisuudessaan:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/terrafamen-teollisuusalueella-sotkamossa-on-todettu-koronatartunta-ja-laajoja-altistumisia

Takaisin uutisiin