Kainuun sote - pandemiatiedote 8.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.4.2020

Uu­sia tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu. Kai­nuus­sa on 8.4.2020 men­nes­sä 30 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 250.

Ero Kai­nuun so­ten ja THL:n lu­ke­mis­sa joh­tuu sii­tä, et­tä THL:n ti­las­tos­sa huo­mioi­daan tar­tun­nan saa­neen ko­ti­paik­ka, kun taas so­ten lu­vus­sa ovat kaik­ki Kai­nuus­sa to­de­tut sai­ras­tu­neet. ( thl.fi/ko­ro­na­kart­ta )

 

Muu­tok­set ja toi­min­nan ra­jauk­set Kai­nuun so­ten pal­ve­lu­pis­teis­sä jat­ku­vat ko­ro­nae­pi­de­mian vuok­si

Muu­tok­sia ja toi­min­nan ra­jauk­sia jat­ke­taan16.5.2020 saak­ka.

Seu­raa­vat pal­ve­lut on sul­jet­tu:

 • van­hus­ten päi­vä­toi­min­ta
 • muis­ti­neu­vo­la
 • kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta
 • so­siaa­li­nen kun­tou­tus
 • työ -ja toi­min­ta­kes­kuk­set
 • vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­nen päi­vä­toi­min­ta
 • vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den ti­la­päi­siä/ly­hy­tai­kai­sia (ml. omais­hoi­to­va­paa) se­kä per­he­hoi­don ly­hy­tai­kai­sia hoi­to­jak­so­ja ei jär­jes­te­tä asu­mis-/hoi­va­pal­ve­luyk­si­köis­sä.

Edel­lis­ten li­säk­si seu­raa­vat muu­tok­set as­tu­vat voi­maan 18.4.20 al­kaen:

 • per­he­val­men­nuk­sia ei jär­jes­te­tä ryh­mä­muo­toi­ses­ti
 • kii­reet­tö­miä ter­veys­tar­kas­tuk­sia voi­daan pe­rua tar­vit­taes­sa kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa se­kä muis­sa avo­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­luis­sa
 • pal­ve­lu- ja hoi­to­suun­ni­tel­man mu­kai­siin käyn­tei­hin saat­taa tul­la muu­tok­sia
 • myö­hem­min, ti­lan­teen niin vaa­ties­sa, toi­meen­pan­naan seu­raa­va käy­tän­tö: ikään­ty­nei­den pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nis­ta voi­daan luo­pua, lu­kuun ot­ta­mat­ta kii­reel­lis­tä pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­tia si­ten, et­tä hen­ki­lön vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo ja huo­len­pi­to kui­ten­kin var­mis­te­taan
 • Kun­nal­lis­ten eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen ja eläin­lää­kin­tä­huol­lon tar­kas­tus­ten jär­jes­tä­mi­nen kes­kus­vi­ras­ton oh­jeen mu­kai­ses­ti.  Eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen en­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na poik­keu­so­lois­sa on var­mis­taa elin­tar­vi­ke­huol­toa ja eläin­ten hy­vin­voin­tia. En­si­si­jai­ses­ti hoi­de­taan kii­reel­li­set tuo­tan­toe­läin­sai­rau­det. Kii­reel­li­set seu­rae­läin­ta­pauk­set py­ri­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan oh­jaa­maan yk­si­tyi­sil­le eläin­lää­kä­reil­le. Kii­reet­tö­mät tuo­tan­to-ja seu­rae­läin­ta­pauk­set suo­si­tel­laan siir­ret­tä­väk­si myö­hem­pään ajan­koh­taan. Läh­tö­koh­tai­ses­ti teh­dään vain vält­tä­mät­tö­mät ja kii­reel­li­set tar­kas­tus­käyn­nit.
 • Ter­veys­val­von­nan toi­min­taa ra­ja­taan kes­kus­vi­ras­to­jen oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Tar­kas­tus­toi­min­ta kes­key­tet­ty, poik­keuk­se­na esim. ruo­ka­myr­ky­ty­se­päi­ly. Yh­tey­den­pi­to asiak­kai­siin py­ri­tään hoi­ta­maan muu­toin kuin fyy­si­sen ta­paa­mi­sen kaut­ta.

Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Pää­siäi­nen ja py­hien viet­to ei tuo muu­tok­sia val­ta­kun­nal­li­siin oh­jei­siin so­siaa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Pää­siäi­sen ai­kaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään per­heen kes­ken omas­sa ko­dis­sa.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.

Lue koko tiedote

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-842020

Takaisin uutisiin