Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kai­nuus­sa on 7.5.2020 men­nes­sä 70 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 1350. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 60. Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ko­ro­na­tar­tun­to­ja on 5573, toi­pu­nei­ta on noin 3500.

Val­tio­neu­vos­ton ke­ven­täes­sä ra­joi­tus­toi­mia ko­ros­tuu yk­si­lön vas­tuul­li­suus en­ti­ses­tään. Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan Dri­ve In –tes­taus­paik­ka Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lal­la mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Dri­ve In tes­tauk­seen tul­les­sa vuo­roa odo­tel­laan au­tos­sa. Tes­tauk­seen pää­see soit­ta­mal­la päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117. 

Yh­tey­de­no­tot hoi­va­ko­tei­hin äi­tien­päi­vä­nä

Kai­nuun so­ten van­hus­pal­ve­lui­den yk­si­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa maa­lis­kuus­sa al­ka­nut vie­rai­lu­kiel­to. Lä­hio­mai­sia on tie­do­tet­tu kuin­ka yh­tey­den­pi­to lä­hei­seen on­nis­tuu vie­rai­lu­kiel­lon ai­ka­na.  Kun omai­nen ha­luaa ol­la vi­deoyh­tey­des­sä hoi­to­ko­dis­sa asu­van lä­hei­sen kans­sa, kan­nat­taa hoi­to­ko­tiin ol­la yh­tey­des­sä jo en­nen vii­kon­lop­pua ja so­pia tar­kem­pi ajan­koh­ta.

 

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-752020

Takaisin uutisiin