Kainuun sote - pandemiatiedote 6.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 6.4.2020

Kai­nuus­sa on 6.4.2020 men­nes­sä 12 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. La­bo­ra­to­rio il­moit­taa tu­lok­set suo­raan Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­le (THL). THL il­moit­taa po­si­tii­vi­set la­bo­ra­to­rio­tu­lok­set omil­la ka­na­vil­laan päi­vit­täin, jot­ka kun­ta­lai­set voi­vat kat­soa seu­raa­vas­ta osoit­tees­ta http://www.thl.fi/ko­ro­na­kart­ta Osoit­tees­ta löy­tyy myös kun­ta­koh­tai­nen tie­to tar­tun­nois­ta. Tar­tun­to­jen osal­ta var­mis­te­taan, et­tä yk­sit­täi­sen hen­ki­lön sai­ras­tu­mis­tie­dot py­sy­vät la­kien ja sa­las­sa­pi­to­sään­nös­ten mu­kaan suo­jas­sa.


Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.

 

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-642020

Takaisin uutisiin