Kainuun sote - pandemiatiedote 31.3.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 31.3.2020

Val­ta­kun­nal­li­sen lin­jauk­sen mu­kaan Kai­nuun so­te ei tie­do­ta tar­tun­to­jen lu­ku­mää­riä tai sai­raa­las­sa hoi­dos­sa ole­vien mää­rää jul­ki­suu­teen. Täl­lä py­ri­tään tur­vaa­maan ih­mis­ten yk­si­tyi­syys. La­bo­ra­to­riot il­moit­ta­vat lu­vut tes­ti­tu­lok­sis­ta THL:lle, jo­ka tie­dot­taa asias­ta. Kai­nuun so­te muis­tut­taa et­tä pelk­kä laa­ja­mit­tai­nen tes­taus ei eh­käi­se tar­tun­taa, vaan hy­vä suo­jau­tu­mi­nen, se­kä suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia ta­po­ja suo­jau­tua tar­tun­nal­ta.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta.

Kai­nuun so­te siir­tyy te­hos­tet­tuun val­miu­teen 3.4. Te­hos­te­tus­sa val­miu­des­sa toi­min­ta­val­miut­ta te­hos­te­taan ot­ta­mal­la käyt­töön ti­lan­tees­sa tar­vit­ta­vat li­sä­toi­men­pi­teet sai­raa­las­sa. Sai­raan­hoi­don tu­ki­pal­ve­luyk­si­köi­den toi­min­taa te­hos­te­taan si­ten, et­tä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen toi­min­ta on mah­dol­li­nen ja täys­te­hoi­nen toi­min­ta voi­daan aloit­taa kos­ka ta­han­sa, jos ti­lan­teen ke­hit­ty­mi­nen si­tä vaa­tii.

Lue koko tiedote täältä:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-3132020

Takaisin uutisiin