Kainuun sote - pandemiatiedote 30.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 30.4.2020

Kai­nuus­sa on 30.4.2020 men­nes­sä 68 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 1100. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 50.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Kai­nuun so­te ke­hot­taa viet­tä­mään vap­pua per­he­pii­ris­sä. Jul­ki­set ko­koon­tu­mi­set on val­tio­neu­vos­ton lin­jauk­sel­la ra­jat­tu kym­me­neen hen­ki­löön ja suo­si­tel­tu vält­tä­mään tar­pee­ton­ta oles­ke­lua ylei­sel­lä pai­kal­la. On tär­keää, et­tä an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia nou­da­te­taan ja väl­te­tään so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja. Van­hem­pien on syy­tä seu­ra­ta myös las­ten ja nuor­ten te­ke­mi­siä ja oh­jeis­taa hei­tä tar­peen mu­kaan.

Kou­lu­jen al­ka­mi­nen

Hal­li­tus neu­vot­te­li kes­ki­viik­ko­na 29.4.2020 ope­tus­jär­jes­te­ly­jen ra­joi­tuk­sis­ta ja nii­den mah­dol­li­sis­ta pur­ka­mi­sis­ta. Hal­li­tus pää­tyi sii­hen, et­tä kou­lut au­kai­se­vat oven­sa 14. tou­ko­kuu­ta 2020. Kan­sain­vä­li­set ja ko­ti­mai­set ko­ke­muk­set ovat osoit­ta­neet, et­tä las­ten roo­li ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen le­vit­tä­ji­nä ei ole sa­man­kal­tai­nen kuin ai­kui­sil­la. Lap­set ei­vät juu­ri­kaan ole tar­tun­nan läh­tei­tä. Ny­ky­tie­don pe­rus­teel­la kou­lu­jen avaa­mi­nen on täl­löin tur­val­lis­ta se­kä op­pi­lail­le et­tä hen­ki­lö­kun­nal­le, ker­too hal­li­tus tie­dot­tees­saan. Kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nan ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vien kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä työ­ter­veys­huol­toon, mi­kä­li on ky­sy­myk­siä työ­hön pa­luus­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Lue koko tiedote Kainuun soten pandemiasivustolta.

Takaisin uutisiin