Kainuun sote - pandemiatiedote 28.3.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 28.3.2020

Kai­nuus­sa on 2 tes­teis­sä to­det­tua ko­ro­na­tar­tun­taa. Kum­pi­kaan tar­tun­nan saa­neis­ta ei tar­vit­se täs­sä vai­hees­sa sai­raa­la­hoi­toa.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta.

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi löy­tyy li­sää tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, ti­lan­tees­ta Kai­nuus­sa, se­kä yh­teys­tie­dot mis­tä voi ha­kea apua sai­ras­tues­sa tai krii­si­ti­lan­tees­sa.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2832020

Takaisin uutisiin