Kainuun sote - pandemiatiedote 27.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 27.4.2020

Kai­nuus­sa on 27.4.2020 men­nes­sä 62 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 900. Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ai­heu­tu­nei­ta kuo­le­man­ta­pauk­sia Kai­nuus­sa ei ole.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia. Kai­nuun so­te ke­hot­taa edel­leen­kin vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta Kai­nuu­seen maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta.

Ter­vey­den­huol­to­pal­ve­luis­sa ja sai­raa­las­sa ei ole ko­hon­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­ris­kiä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin ja sai­raa­laan on tur­val­lis­ta tul­la, ei­kä so­vit­tua hoi­toa tai la­bo­ra­to­rioai­kaa tu­le pe­rua. Mi­kä­li on tar­vet­ta ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luil­le, hoi­toon ha­keu­tu­mis­ta ei tu­le vii­vyt­tää tai jät­tää vä­liin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan pe­lon vuok­si. Esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­nit tu­lee hoi­taa en­ti­seen mal­liin, jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa kont­rol­li­käyn­ti on mah­dol­lis­ta hoi­taa myös etä­käyn­nil­lä. Hoi­toon on ha­keu­dut­ta­va myös ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na. Hyö­dyt ovat suu­rem­mat kuin sai­ras­tu­mis­ris­ki.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on jär­jes­tet­ty kai­kis­sa kun­nis­sa niin et­tä tes­tiin tu­le­vat käyt­tä­vät eril­li­siä ti­lo­ja, ei­vät­kä ole mis­sään kon­tak­tis­sa mui­ta ter­veys­pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien kans­sa.

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vat ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set on eris­tet­ty, ei­vät­kä vi­rus­ta kan­ta­vat tai hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta ole kon­tak­tis­sa mui­den po­ti­lai­den kans­sa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on tark­ka oh­jeis­tus sii­tä, et­tei töi­hin tul­la jos on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oi­rei­ta. Päi­vys­tys­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa ja hä­tä­ti­lan­teis­sa nu­me­ro 112.

Koko tiedote täällä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2742020

Takaisin uutisiin