Kainuun sote - pandemiatiedote 22.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 22.4.2020

Kai­nuus­sa on 22.4.2020 men­nes­sä 51 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 650.

Se­kä maa­kun­nal­li­ses­ti et­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti epi­de­mia­ti­lan­ne on ra­joi­tus­toi­mien myö­tä va­kiin­tu­nut ei­kä epi­de­mian laa­je­ne­mi­ses­ta ole viit­tei­tä. Val­tio­neu­vos­ton lin­jauk­sia ra­joi­tus­ten osal­ta odo­te­taan vie­lä tä­män päi­vän ai­ka­na.

Kainuun sote muistuttaa, että jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-2242020

Takaisin uutisiin