Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 2.4.2020

Kai­nuus­sa on la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä to­det­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Lin­jauk­sen mu­kaan Kai­nuun so­te ei tie­do­ta tar­tun­to­jen lu­ku­mää­riä tai sai­raa­las­sa hoi­dos­sa ole­vien mää­rää jul­ki­suu­teen. Täl­lä py­ri­tään tur­vaa­maan ih­mis­ten yk­si­tyi­syys. La­bo­ra­to­riot il­moit­ta­vat lu­vut tes­ti­tu­lok­sis­ta THL:lle, jo­ka tie­dot­taa asias­ta.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä pelk­kä laa­ja­mit­tai­nen tes­taus ei eh­käi­se tar­tun­taa, vaan hy­vä suo­jau­tu­mi­nen, se­kä suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia ta­po­ja suo­jau­tua tar­tun­nal­ta.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.

THL-Ko­ro­na­kart­ta, tar­tun­ta­ta­pauk­set Suo­mes­sa

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-242020

Takaisin uutisiin