Kainuun sote - pandemiatiedote 18.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 18.5.2020

Kai­nuus­sa on 18.5.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Tes­te­jä on teh­ty noin 2000. Tes­tit teh­dään pää­sään­töi­ses­ti Ka­jaa­nis­sa ja päi­väs­sä tes­ta­taan tyy­pil­li­ses­ti 20-100 po­ti­las­ta. Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via ra­joi­tus­toi­mia. Kou­lu­mat­koil­la tu­lee nou­dat­taa sa­maa va­ro­vai­suut­ta kuin kou­luis­sa ja muu­toin­kin. Tur­va­vä­lit ja hy­vä kä­si­hy­gie­nia tu­lee muis­taa edel­leen­kin.

Kai­nuun so­ten ”Ko­ro­nain­fo” tie­do­tus­leh­ti jae­taan 22.5. per­jan­tain ja seu­raa­van vii­kon ai­ka­na kai­nuu­lai­siin ta­louk­siin Kai­nuun Sa­no­mien peit­to­ja­ke­lun mu­ka­na. Leh­ti on luet­ta­vis­sa per­jan­tais­ta al­kaen myös säh­köi­se­nä Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta. Lii­te­leh­des­sä on ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta ja toi­mis­ta voi­mas­sao­le­vien ra­joi­tus­toi­mien mu­kai­ses­ti. 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1852020

Takaisin uutisiin