Kainuun sote - pandemiatiedote 15.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.5.2020

Kai­nuus­sa on 15.5.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Tes­te­jä on teh­ty noin 1800. Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin noin 50, val­tao­sa näyt­teis­tä ana­ly­soi­daan Ka­jaa­nis­sa.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan voi­mas­sa ole­via ra­joi­tus­toi­mia. Kou­lu­mat­koil­la tu­lee nou­dat­taa sa­maa va­ro­vai­suut­ta kuin kou­luis­sa ja muu­toin­kin. Tur­va­vä­lit ja hy­vä kä­si­hy­gie­nia tu­lee muis­taa edel­leen­kin. Val­tio­neu­vos­ton ke­ven­täes­sä ra­joi­tus­toi­mia ko­ros­tuu yk­si­lön vas­tuul­li­suus en­ti­ses­tään. Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. En­nen tes­tiin tu­loa, yh­teys päi­vys­tä­vään nu­me­roon 116 117.

Kai­nuun so­te käyn­nis­tää lä­hi­viik­koi­na elek­tii­vis­tä toi­min­taan­sa, jo­ta on su­pis­tet­tu ko­ro­nan vuok­si. Ter­vey­den­huol­los­sa ei ole ko­hon­nut­ta tar­tun­ta­vaa­raa, so­vit­tu­ja ai­ko­ja ja kont­rol­li­käyn­te­jä ei ole syy­tä pe­rua ko­ro­nan vuok­si.

Tiedote löytyy myös osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1552020

Takaisin uutisiin