Kainuun sote - pandemiatiedote 15.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 15.4.2020

Kai­nuus­sa on 15.4.2020 men­nes­sä 46 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Uu­sia ta­pauk­sia ei ole to­det­tu kah­teen vuo­ro­kau­teen. Tes­te­jä on teh­ty noin 400.

Vaik­ka Uu­den­maan mat­kus­tus­ra­joit­teet pois­tu­vat tä­nään, on edel­leen­kin syy­tä vält­tää mat­kai­lua Kai­nuu­seen.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa myös et­tä pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to­ta­sa­pai­nos­ta tu­lee huo­leh­tia myös poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na. Kont­rol­li­käyn­te­jä on mah­dol­lis­ta to­teut­taa myös etä­vas­taa­not­to­na pu­he­li­mit­se.

Hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1542020

Takaisin uutisiin