Kainuun sote - pandemiatiedote 14.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 14.4.2020

Kai­nuus­sa on 14.4.2020 men­nes­sä 46 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty noin 400.

thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. So­siaa­lis­ten kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt erit­täin tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä. Väl­tä siis ky­läi­lyä, ih­mis­jouk­ko­ja ja tun­gok­sia ja pi­dä vä­hin­tään met­rin etäi­syys kans­saih­mi­siin. Omaa ja lä­heis­ten­sä tar­tun­ta­ris­kiä voi myös alen­taa huo­leh­ti­mal­la kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­sen kä­si­hy­gie­nian li­säk­si kaik­kia kos­ke­tus­pin­to­ja ku­ten oven kah­vo­ja ja vas­taa­via kä­si­tel­täes­sä on tar­tun­ta­ris­ki. Tä­män vuok­si te­hos­tet­tu sii­vous eri­tyi­ses­ti kos­ke­tus­pin­to­jen osal­ta on tär­keää.


Kai­nuun so­te en­na­koi THLn en­nus­teen mu­kai­ses­ti ja li­sää vai­na­jien säi­ly­tys­ka­pa­si­teet­tia

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­miaan liit­tyen Suo­mes­sa on 13.4.2020 men­nes­sä me­neh­ty­nyt 59 hen­ki­löä. Me­neh­ty­nei­den me­diaa­ni-ikä on ol­lut 81 vuot­ta. THL 27.3.2020 las­kel­man olet­ta­ma­na Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon me­neh­tyy yh­teen­sä 76 hen­ki­löä. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vai­na­jien säi­ly­tys­ka­pa­si­teet­tia on li­sät­ty vas­taa­maan THL:n en­nus­tet­ta.

 

Tok­man­nin ja Sep­po Saas­ta­moi­sen lah­joit­ta­mat hen­gi­tys­suo­jai­met koe­käy­tös­sä ko­ti­hoi­dos­sa

Tok­man­nin ja Sep­po Saas­ta­moi­sen lah­joit­ta­mat, R-Col­lec­tio­nin val­mis­ta­mat hen­gi­tys­suo­jai­met ovat ol­leet Kai­nuun so­ten ko­ti­hoi­don koe­käy­tös­sä pää­siäi­sen ai­ka­na. Ta­voit­tee­na on saa­da ko­ko 15 000 kpl mää­rä suo­jain­ta käyt­töön noin kah­den vii­kon ai­ka­na.

 

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1442020

Takaisin uutisiin