Kainuun sote - pandemiatiedote 13.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 13.5.2020

Kai­nuus­sa on 13.5.2020 men­nes­sä 71 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Tes­te­jä on teh­ty noin 1650. Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin noin 50. Suo­mes­sa var­mis­tet­tu­ja tau­ti­ta­pauk­sia on 6054, jois­ta pa­ran­tu­nei­ta noin 4300.

Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia.

Val­tio­neu­vos­ton ke­ven­täes­sä ra­joi­tus­toi­mia ko­ros­tuu yk­si­lön vas­tuul­li­suus en­ti­ses­tään. Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. En­nen tes­tiin tu­loa, yh­teys päi­vys­tä­vään nu­me­roon 116 117.

Tiedote kokonaisuudessaan täällä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1352020

Takaisin uutisiin