Kainuun sote - pandemiatiedote 11.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 11.5.2020

Kai­nuus­sa on 11.5.2020 men­nes­sä 71 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on noin 60. Tes­te­jä on teh­ty noin 1500. Tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin noin 50.  Vaik­ka ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä rau­hal­li­nen, sii­tä huo­li­mat­ta ke­ho­te­taan nou­dat­ta­maan an­net­tu­ja ra­joi­tus­toi­mia.

Val­tio­neu­vos­ton ke­ven­täes­sä ra­joi­tus­toi­mia ko­ros­tuu yk­si­lön vas­tuul­li­suus en­ti­ses­tään. Tes­taus­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­ta­vat ny­kyi­sel­lään tar­tun­to­jen to­tea­mi­sen vii­vy­tyk­set­tä. On erit­täin tär­keää, et­tä hen­gi­tys­tieoi­rei­set ha­keu­tu­vat vii­vy­tyk­set­tä tes­tat­ta­vak­si. Tes­ti­tu­los saa­daan tyy­pil­li­ses­ti al­le vuo­ro­kau­des­sa. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan Dri­ve In –tes­taus­paik­ka Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lal­la mah­dol­lis­taa tes­tauk­sen ul­ko­ti­lois­sa, jo­ka on ris­kit­tö­mäm­pää se­kä tes­taa­jien et­tä tes­tat­ta­van kan­nal­ta. Dri­ve In tes­tauk­seen tul­les­sa vuo­roa odo­tel­laan au­tos­sa. Tes­tauk­seen pää­see soit­ta­mal­la päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117. 

Oh­jei­ta yli 70-vuo­tiail­le se­kä ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le ja mi­ten voim­me tu­kea hei­tä Kai­nuus­sa

Yli 70-vuo­tiai­ta hen­ki­löi­tä py­ri­tään suo­jaa­maan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta. Heil­lä on suu­rem­pi ris­ki saa­da tau­dis­ta va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via oi­rei­ta. Vas­tus­tus­ky­ky voi hei­ken­tyä myös pe­rus­sai­rauk­sien, ku­ten dia­be­tek­sen tai sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien ta­kia.

Toi­min­taoh­jee­na on suo­si­tus, et­tä yli 70-vuo­tiaat py­sy­vät eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ih­mis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Val­tio­neu­vos­to ke­hot­taa yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään liik­ku­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la, kos­ka se li­sää tar­tun­ta­ris­kiä. Mi­kä­li on vält­tä­mä­tön­tä käy­dä it­se kau­pas­sa, ap­tee­kis­sa tai ter­vey­sa­se­mal­la tai muu­toin asioi­da, se oli­si hy­vä teh­dä sil­loin, kun mui­ta asiak­kai­ta on liik­keel­lä vä­hän. Etäi­syyt­tä mui­hin ih­mi­siin on pi­det­tä­vä vä­hin­tään kah­den met­rin ver­ran. Ul­koi­lu ja liik­ku­mi­nen ovat mah­dol­li­sia, kun ne teh­dään so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja vält­täen.

Te­hos­te­tus­ta kä­si­hy­gie­nias­ta on tär­keää huo­leh­tia. Kaik­kien vel­vol­li­suus on omal­la toi­min­nal­la es­tää tau­tia le­viä­mäs­tä.

Lap­sia ei pi­dä vie­dä yli 70-vuo­tiail­le hoi­toon. Huo­len­pi­toa voi puo­lin ja toi­sin osoit­taa nyt muil­la kei­noil­la. Yli 70-vuo­tiai­den ja mui­den ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vien luo­na ei pi­dä tar­peet­to­mas­ti vie­rail­la. Yh­teyt­tä hei­hin voi pi­tää esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se. Mi­kä­li vie­rai­lu on vält­tä­mä­tön­tä, kät­te­lys­tä, ha­laa­mi­ses­ta ja muis­ta lä­hi­kon­tak­teis­ta pi­tää luo­pua. Vie­rai­lul­la pi­tää käyt­tää suun ja ne­nän edes­sä esi­mer­kik­si hui­via.

Tiedote löytyy Kainuun soten pandemiasivustolta: 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1152020

Takaisin uutisiin