Kainuun sote - pandemiatiedote 11.4.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 11.4.2020

Kai­nuus­sa on 11.4.2020 men­nes­sä 43 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­te­jä on teh­ty yli 300.

www.thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

Muis­tu­tus val­ta­kun­nal­lis­ten oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta myös pää­siäis­py­hien ai­ka­na

Pää­siäi­nen ja py­hien viet­to ei tuo muu­tok­sia val­ta­kun­nal­li­siin oh­jei­siin so­siaa­lis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Pää­siäi­sen ai­kaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään per­heen kes­ken omas­sa ko­dis­sa. Yli 10 hen­gen ko­koon­tu­mi­set on edel­leen kiel­let­ty.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä hy­vä suo­jau­tu­mi­nen ja suh­tau­tu­mi­nen jo­kai­seen hen­gi­tys­tiein­fek­tioon kuin ko­ro­naan ovat te­hok­kaim­pia toi­men­pi­tei­tä tar­tun­nan eh­käi­se­mi­seen.

Lue koko tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-pandemiatiedote-1142020

Takaisin uutisiin