Kainuun sote: Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Kainuun sote: Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme tukea heitä Kainuussa

Yli 70-vuo­tiai­ta hen­ki­löi­tä py­ri­tään suo­jaa­maan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta. Heil­lä on suu­rem­pi ris­ki saa­da tau­dis­ta va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via oi­rei­ta. Vas­tus­tus­ky­ky voi hei­ken­tyä myös pe­rus­sai­rauk­sien, ku­ten dia­be­tek­sen tai sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien ta­kia.

Toi­min­taoh­jee­na, yli 70-vuo­tiaat vel­voi­te­taan py­sy­mään eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ih­mis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Val­tio­neu­vos­to ke­hot­taa yli 70-vuo­tiai­ta vält­tä­mään liik­ku­mis­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la, kos­ka se li­sää tar­tun­ta­ris­kiä. Mi­kä­li on vält­tä­mä­tön­tä käy­dä it­se kau­pas­sa, ap­tee­kis­sa tai ter­vey­sa­se­mal­la tai muu­toin asioi­da, se oli­si hy­vä teh­dä sil­loin, kun mui­ta asiak­kai­ta on liik­keel­lä vä­hän. Etäi­syyt­tä mui­hin ih­mi­siin on pi­det­tä­vä vä­hin­tään met­rin ver­ran. Ul­koi­lu ja liik­ku­mi­nen ovat mah­dol­li­sia, kun se teh­dään so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja vält­täen.

Te­hos­te­tus­ta kä­si­hy­gie­nias­ta on tär­keää huo­leh­tia. Kaik­kien vel­vol­li­suus on omal­la toi­min­nal­la es­tää tau­tia le­viä­mäs­tä.

Lap­sia ei pi­dä vie­dä yli 70-vuo­tiail­le hoi­toon. Huo­len­pi­toa voi puo­lin ja toi­sin osoit­taa nyt muil­la kei­noil­la. Yli 70-vuo­tiai­den ja mui­den ris­ki­ryh­mäs­sä ole­vien luo­na ei pi­dä tar­peet­to­mas­ti vie­rail­la. Yh­teyt­tä hei­hin voi pi­tää esi­mer­kik­si pu­he­li­mit­se. Mi­kä­li vie­rai­lu on vält­tä­mä­tön­tä, kät­te­lys­tä, ha­laa­mi­ses­ta ja muis­ta lä­hi­kon­tak­teis­ta pi­tää luo­pua. Vie­rai­lul­la pi­tää käyt­tää suun ja ne­nän edes­sä esi­mer­kik­si hui­via.

Lue koko Kainun soten tiedote täältä:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/ohjeita-yli-70-vuotiaille-ja-miten-voimme-tukea-heita-kainuussa

Takaisin uutisiin