Kainuun sote muuttaa tiedotuskäytäntöään koronatilanteesta

Kainuun sote muuttaa tiedotuskäytäntöään koronatilanteesta

Kai­nuus­sa on 22.5.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ti­lan­ne on py­sy­nyt sa­man­lai­se­na tois­ta viik­koa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on hy­vin rau­hal­li­nen. Kai­nuus­sa on teh­ty vii­den­nek­si eni­ten tes­te­jä Suo­mes­sa, suh­teu­tet­tu­na asu­kas­mää­rään. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on maan kol­man­nek­si suu­rin, mut­ta vii­mei­sen kol­men vii­kon ai­ka­na on ol­lut vain yk­sit­täis­ta­pauk­sia, jot­ka ovat kaik­ki jäl­ji­tet­tä­vis­sä. Näin ol­len CO­VID-19 pan­de­mian osal­ta Kai­nuun alueel­la ei ole epi­de­miaa täl­lä het­kel­lä.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta huo­leh­ti­maan edel­leen­kin hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mään fyy­si­siä kon­tak­te­ja ja pi­tä­mään noin kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­den, se­kä mah­dol­lis­ten hen­gi­tys­tieoi­rei­den il­maan­tues­sa ha­keu­tu­maan tes­tiin. Tes­tiin pää­see soit­ta­mal­la päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117.

Kai­nuun so­te muut­taa tie­do­tus­käy­tän­töään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta. Tie­do­tam­me kun ti­lan­ne muut­tuu, päi­vit­täis­tä tie­do­tet­ta asias­ta ei enää tu­le. Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne päi­vit­tyy edel­leen THLn ko­ro­na­kart­taan: https://thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-koronatiedote-2252020

Takaisin uutisiin