Kainuun sote: Maskisuositus voimassa Kainuussa 14.10. saakka

Kainuun sote: Maskisuositus voimassa Kainuussa 14.10. saakka

Ka­jaa­nis­ta on löy­ty­nyt kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Mo­lem­mat liit­ty­vät Tah­kon ko­koon­tu­mi­seen, jos­sa al­tis­tu­mi­sia oli noin 70. Aiem­min vii­me vii­kon­lop­pu­na Tah­koon liit­tyen löy­tyi yk­si tar­tun­ta Ka­jaa­nis­ta. Tar­tun­nan saa­neet ei­vät ol­leet aiem­min ka­ran­tee­nis­sa, kos­ka ei­vät tien­neet al­tis­tu­neen­sa. Laa­jem­paa al­tis­tus­ta ei ole ta­pah­tu­nut.

Ko­ro­na­tes­te­jä teh­dään noin 200 kpl päi­väs­sä.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua THL:n CO­VID-19 tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä. Tes­taa­misk­ri­tee­ris­tön täyt­tyes­sä Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus 1.10.al­kaen kom­pen­saa­tio on 75e alv 0% tes­ti aiem­main 106e/tes­ti ase­mas­ta oma­kus­tan­ne­hin­nan las­kun vuok­si. Yli­me­ne­vän osuus jää­ it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) suo­sit­taa kas­vo­mas­kin käyt­töä tois­ten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si nii­den sai­raan­hoi­to­pii­rien alueel­la, jois­sa on esiin­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na.  Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa Kai­nuus­sa 14.10.2020 saak­ka. 

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus aut­taa ar­vioi­maan al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suut­ta. Jos ko­ro­na­vilk­ku­si hä­lyt­tää, ota yh­teys omaan ter­vey­sa­se­maa­si. Mi­kä­li al­tis­tu­mi­nen kat­so­taan ta­pah­tu­neek­si, mää­rä­tään ka­ran­tee­ni. Mi­kä­li olet oi­rei­nen, va­raa ai­ka ko­ro­na­tes­tiin ja väl­tä kaik­kia so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mi­seen saak­ka. Ko­ro­na­vilk­ku­hä­ly­tys ei au­to­maat­ti­ses­ti joh­da tes­taa­mi­seen, ka­ran­tee­niin ei­kä eris­tyk­seen.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/maskisuositus-voimassa-kainuussa-1410-saakka

Takaisin uutisiin