Kainuun sote: Laaja korona-altistuminen Sotkamon ja Vuokatin alueella itsenäisyyspäiväviikonloppuna – mahdollisesti altistuneita pyydetään hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä

Kainuun sote: Laaja korona-altistuminen Sotkamon ja Vuokatin alueella itsenäisyyspäiväviikonloppuna – mahdollisesti altistuneita pyydetään hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä

Vuo­ka­tis­sa it­se­näi­syys­päi­vä­vii­kon­lop­pua viet­tä­neel­lä ou­lu­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio, jol­le on mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut usei­ta kym­me­niä hen­ki­löi­tä. Tä­hän men­nes­sä ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 15 hen­ki­löä, lä­hin­nä Sot­ka­mon alueel­la.

Hen­ki­lö on ol­lut to­den­nä­köi­ses­ti tar­tut­ta­va lauan­tais­ta 5.12. al­kaen, jol­loin hän liik­ku­nut mm. useis­sa ra­vin­to­lois­sa. Tie­dos­sa on seu­raa­vat koh­teet ja ajan­koh­dat:

Lauan­tai­na 5.12:

  • Ra­vin­to­la Kan­tis (Sot­ka­mo) klo 13 - 13.30
  • Ra­vin­to­la Mes­si (Vuo­kat­ti) klo 13.30 - 14.00
  • Ra­vin­to­la Laa­vu­baa­ri (Vuo­kat­ti) klo 21 – 22    

Sun­nun­tai­na 6.12:

  • Ra­vin­to­la Kan­tis klo 14.00 - 16.00

Ra­vin­to­lois­sa ol­leen suu­reh­kon asia­kas­mää­rän vuok­si kat­ta­va al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tys ei ole mah­dol­lis­ta. Tä­män vuok­si Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta pyy­täen ko. ajan­koh­ti­na mai­ni­tuis­sa ra­vin­to­lois­sa vie­rail­lei­ta ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Tar­vit­taes­sa pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117.

Ta­pah­tu­ma-ai­ka­na mai­ni­tuis­sa ra­vin­to­lois­sa käy­nei­tä oh­jeis­te­taan pi­dät­täy­ty­mään 10 vrk:n ajan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien hen­ki­löi­den ta­paa­mi­ses­ta.

Tes­taus­pai­kat ja ajan­va­raus:

  • Sot­ka­mo (ma-to klo 8 – 15.30, pe 8 – 14.30): 08 6156 5009
  • Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in –tes­taus (ma-su klo 8 – 19): 040 165 0020
  • Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä myös osoit­tees­sa oma­so­te.kai­nuu.fi

 

Mää­räys­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ko­ros­te­taan edel­leen

Kai­nuun so­te muis­tut­taa ko­ro­nae­pi­de­miaan liit­ty­vis­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, oh­jeis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta. Kan­sa­lai­sia pyy­de­tään myös har­kit­se­maan jou­lun ajan viet­toon ja mat­kus­ta­mi­seen liit­ty­viä tar­tun­ta­ris­ke­jä ja toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti.

Li­sä­tie­to­ja saa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mi­ka Kil­pe­läi­nen, Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja (044 750 2111)

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/laaja-korona-altistuminen-sotkamon-ja-vuokatin-alueella-itsenaisyyspaivaviikonloppuna-mahdollisesti?fbclid=IwAR2QaW9NaHOiNmYzsPtWuK4OICdRDJrynzyTs59QSHbp-B0bNMnYzP64I-8

Takaisin uutisiin