Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa on rauhoittunut

Kainuun sote: Koronatilanne Kainuussa on rauhoittunut

Uu­sia tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt lop­pu­vii­kon tai vii­kon­lo­pun ai­ka­na. En­nus­teen mu­kaan il­man uu­sia tar­tun­to­ja Kai­nuu siir­ty­nee epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le lä­hi­päi­vi­nä.

”An­net­tu­jen ra­joi­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on sel­väs­ti tuot­ta­nut tu­los­ta”, kiit­tää Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kiih­ty­mis­vai­het­ta kos­ke­vat oh­jeet ja suo­si­tuk­set ovat edel­leen voi­mas­sa. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton an­ta­ma enin­tään 10 hen­gen ylei­siä ti­lai­suuk­sia ja ko­kouk­sia kos­ke­va ra­joi­tus on voi­mas­sa 18.12.2020 saak­ka.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee tiis­taiaa­mun ko­kouk­ses­saan ti­lan­net­ta. Kai­nuun so­te tie­dot­taa seu­raa­van ker­ran ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tiis­tain 8.12. ku­lues­sa.

 

Li­sä­tie­to­ja
Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)
Mai­re Aho­pel­to, kun­tayh­ty­män joh­ta­ja (044 777 3033

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-kainuussa-on-rauhoittunut

Takaisin uutisiin