Kainuun sote – koronatiedote 28.8.2020

Kainuun sote – koronatiedote 28.8.2020

Ko­ko Kai­nuun alueel­le vä­li­tön kas­vo­mas­ki­suo­si­tus, Kuh­mos­sa 3 tar­tun­taa, ja usei­ta al­tis­tu­nei­ta

Kuh­mos­sa on to­det­tu 3 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Al­tis­tu­nei­ta on usei­ta ja kes­kei­sin al­tis­tu­mis­paik­ka on Tuu­pa­lan ala­kou­lu, puu­kou­lun puo­li. Tar­tun­nan jäl­ji­tys on käyn­nis­tet­ty ja al­tis­tu­nei­ta on ryh­dyt­ty kon­tak­toi­maan Kai­nuun so­ten toi­mes­ta.

Hen­gi­tys­tieoi­rei­sia kan­sa­lai­sia pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ja vält­tä­mään kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­seen saak­ka.

Suo­jain­suo­si­tus voi­maan Kai­nuus­sa vä­lit­tö­mäs­ti

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ko­ko Kai­nuun alueel­le kas­vo­mas­kien käyt­töä al­kaen vä­lit­tö­mäs­ti. Mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Kun­tien tu­lee huo­leh­tia, et­tä kaik­kein haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le on saa­ta­vis­sa mas­ke­ja il­mai­sek­si.

Paltamon kunta aloittaa maskijakelun vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. Tiedotamme asiasta tarkemmin tänään 28.8. klo 19.

Kuh­mos­sa kan­sa­lais­mas­kien ja­ko hoi­de­taan Kuh­mon kau­pun­gin toi­mes­ta. Mas­ki­ja­ke­lu on Kuh­mon kau­pun­gin­ta­lon In­fos­sa (Kai­nuun­tie 82) tä­nään per­jan­tai­na klo 15-18, lauan­tai­na klo 9-11.

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa ote­taan vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön hen­gi­tys­suo­jai­met kai­kes­sa fyy­si­siä kon­tak­te­ja kä­sit­tä­väs­sä po­ti­las- ja asia­kas­työs­sä.

Kuh­mos­sa ei yliop­pi­las­juh­laa lauan­tai­na

Kuh­mon lu­kion täl­le per­jan­tail­le suun­ni­tel­lut yliop­pi­las­juh­lien har­joi­tuk­set se­kä lauan­tail­le so­vit­tu yliop­pi­las­juh­la pe­ru­taan al­tis­tu­mi­sien vuok­si. Myös seu­raa­val­le vii­kol­le Kuh­moon so­vit­tu Tai­tei­den Yö –ta­pah­tu­ma on pe­rut­tu sa­mas­ta syys­tä.

Ko­to­na jär­jes­tet­tä­vis­sä yliop­pi­las­juh­lis­sa tu­lee ol­la eri­tyi­sen va­ro­vai­nen ja muis­taa kä­si­hy­gie­nia ja tur­va­vä­lit. Jat­ko­juh­lien jär­jes­tä­mis­tä ei suo­si­tel­la täs­sä ti­lan­tees­sa.

Kai­nuun so­ten hoi­vayk­si­köis­sä vie­rai­lu­kiel­to

Kai­nuun so­ten hoi­vayk­si­köis­sä on tois­tai­sek­si voi­mas­sa vie­rai­lu­kiel­to täs­tä päi­väs­tä lu­kien.

Per­hees­sä yh­den oi­rei­sen tes­taa­mi­nen riit­tää

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen el­lei tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta CO­VID-19 in­fek­tiol­le tai ul­ko­maan mat­kaa 14vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­tar­tun­taa
Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Tie­do­tus

Kuh­mon kau­pun­ki tie­dot­taa asias­ta omal­la Fa­ce­book si­vul­laan tä­nään 28.8. klo 18. Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta seu­raa­van ker­ran lauan­tai­na 29.8. klo 15 men­nes­sä.

Takaisin uutisiin