Kainuun sote - koronatiedote 26.5.2020

Kainuun sote - koronatiedote 26.5.2020

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on hy­vin rau­hal­li­nen. Kai­nuus­sa on 26.5.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60.  Vii­mei­sin po­si­tii­vi­nen löy­dös on to­det­tu 14.5.  Näin ol­len CO­VID-19 pan­de­mian osal­ta Kai­nuun alueel­la ei ole epi­de­miaa täl­lä het­kel­lä. Vaik­ka ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, Kai­nuun so­te ke­hot­taa huo­leh­ti­maan edel­leen­kin hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mään fyy­si­siä lä­hi­kon­tak­te­ja ja pi­tä­mään noin kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­den, se­kä mah­dol­lis­ten hen­gi­tys­tieoi­rei­den il­maan­tues­sa ha­keu­tu­maan tes­tiin. Tes­tiin pää­see soit­ta­mal­la päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan Dri­ve In –tes­taus­paik­ka on edel­leen käy­tös­sä.

Kai­nuun so­te on pa­laut­ta­mas­sa ja osit­tain jo pa­laut­ta­nut kii­reet­tö­män toi­min­nan nor­maa­li­ti­lan­teen mu­kai­sek­si, nou­dat­taen edel­leen va­ro­toi­mia suo­jain­ten käy­tös­tä, tur­vae­täi­syy­des­tä ja sai­raa­na asioin­nis­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys toi­mii edel­leen ja vie­rai­lu­ra­joit­teet hoi­va­ko­tei­hin se­kä vuo­deo­sas­toil­le ovat voi­mas­sa. Mah­dol­li­seen toi­seen ko­ro­na-aal­toon on va­rau­dut­tu ja val­miu­teen pääs­tään hy­vin no­peal­la ai­ka­tau­lul­la. Ny­ky­ti­laa vas­taa­va val­mius yl­lä­pi­de­tään tois­tai­sek­si.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te ei enää tie­do­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta päi­vit­täin, vaan tie­dot­taa asias­ta mi­kä­li ti­lan­tees­sa ta­pah­tuu muu­tok­sia.  Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne päi­vit­tyy edel­leen THLn ko­ro­na­kart­taan: https://thl.fi/ko­ro­na­kart­ta

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-koronatiedote-2652020

Takaisin uutisiin