Kainuun sote - koronatiedote 20.5.2020

Kainuun sote - koronatiedote 20.5.2020

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on hy­vin rau­hal­li­nen. Kai­nuus­sa on teh­ty vii­den­nek­si eni­ten tes­te­jä Suo­mes­sa, suh­teu­tet­tu­na asu­kas­mää­rään. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on maan kol­man­nek­si suu­rin, mut­ta vii­mei­sen kol­men vii­kon ai­ka­na on ol­lut vain yk­sit­täis­ta­pauk­sia, jot­ka ovat kaik­ki jäl­ji­tet­tä­vis­sä. Näin ol­len CO­VID-19 pan­de­mian osal­ta Kai­nuun alueel­la ei ole epi­de­miaa täl­lä het­kel­lä.

Kai­nuus­sa on 20.5.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Tes­tit teh­dään pää­sään­töi­ses­ti Ka­jaa­nis­sa ja nii­tä teh­dään noin 100 päi­väs­sä. Ka­jaa­nin oma tes­taus­ka­pa­si­teet­ti riit­tää hy­vin tä­män het­ken tar­tun­ta­mää­riin Kai­nuus­sa. Tar­kem­mat tes­ti­mää­rät nä­ky­vät THLn ko­ro­na­kart­ta –pal­ve­lus­sa.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ti­lan­teen rau­hoit­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta huo­leh­ti­maan edel­leen­kin hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mään fyy­si­siä kon­tak­te­ja ja pi­tä­mään noin kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­den, se­kä mah­dol­lis­ten hen­gi­tys­tieoi­rei­den il­maan­tues­sa ha­keu­tu­maan tes­tiin.

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-koronatiedote-2052020

Takaisin uutisiin