Kainuun sote - koronatiedote 1.6.2020

Kainuun sote - koronatiedote 1.6.2020

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on hy­vin rau­hal­li­nen. Kai­nuus­sa on 1.6.2020 men­nes­sä 72 la­bo­ra­to­rio­tes­teis­sä, se­kä klii­ni­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Pa­ran­tu­nei­ta on yli 60. Edel­li­nen po­si­tii­vi­nen tes­taus­tu­los teh­tiin Kai­nuus­sa 14.5. Tes­te­jä on teh­ty yh­teen­sä noin 2500.

Me­neil­lään ole­va ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ja lie­ven­tä­mi­nen ko­ros­taa en­ti­ses­tään yk­si­lön vas­tuu­ta in­fek­tio­tur­val­li­ses­ta toi­min­nas­ta. Kai­nuun so­te ke­hot­taa huo­leh­ti­maan edel­leen­kin hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta, vält­tä­mään fyy­si­siä kon­tak­te­ja ja pi­tä­mään noin kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­den, se­kä mah­dol­lis­ten hen­gi­tys­tieoi­rei­den il­maan­tues­sa ha­keu­tu­maan tes­tiin. Tes­tiin pää­see soit­ta­mal­la 116 117.

Hoi­va­ko­tien ja vuo­deo­sas­to­jen vie­rai­lu­kiel­to päät­tyi, vie­rai­lu­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa

Omais­vie­rai­lut pit­käai­kais­hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa on ra­joi­tet­tu. Vie­rai­luis­sa omais­ten on ol­ta­va täy­sin vail­la kuu­met­ta, hen­gi­tys­tie- tai vat­saoi­rei­ta tai mui­ta in­fek­tio-oi­rei­ta. Vie­rai­luis­sa nou­da­te­taan kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä ja vie­rail­les­sa sa­mas­sa ti­las­sa il­man vä­li­sei­nää tai me­kaa­nis­ta ra­joi­tet­ta, omai­sil­la on ol­ta­va ki­rur­gi­nen suu-ne­nä­suo­jus. Vie­rai­luis­ta on ai­na en­sin so­vit­ta­va hoi­va­ko­din/vuo­deo­sas­ton hen­ki­lö­kun­nan kans­sa, heil­tä saa tar­kem­mat oh­jeet suo­jau­tu­mi­ses­ta.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-sote-koronatiedote-162020

Takaisin uutisiin