Kainuun sote: Kainuussa nyt yhteensä 14 koronatartuntaa, altistuneita noin 130

Kainuun sote: Kainuussa nyt yhteensä 14 koronatartuntaa, altistuneita noin 130

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na to­de­tus­ta laa­jas­ta CO­VID-19-al­tis­tuk­ses­ta on sun­nun­tai­hin men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 14 ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaik­kiaan noin 130 al­tis­tu­mis­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta 13 on kuh­mo­lais­ta ja yk­si Ka­jaa­nis­ta. Kaik­ki sai­ras­tu­neet ovat ai­kui­sia ih­mi­siä. Al­tis­tu­mi­sia on myös muis­sa Kai­nuun kun­nis­sa. 

Ka­jaa­nis­sa ra­vin­to­la Hos­pos­sa on per­jan­tai­na 28.8. klo 20:30-21:30 viet­tä­nyt il­taa seu­rue, jos­sa ko­ro­naa sai­ras­ta­nut hen­ki­lö. Seu­ruee­seen kuu­lu­vat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu. Ra­vin­to­las­sa tä­hän ai­kaan ol­lei­ta mui­ta asiak­kai­ta ke­ho­te­taan tark­kai­le­maan voin­tiaan ja oi­rei­den il­me­tes­sä ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa, et­tä mi­kä­li hen­ki­lö tie­tää ol­leen­sa te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin mää­rä­tyn hen­ki­lön kans­sa, nou­dat­taa hän eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta liik­kues­saan ko­din ul­ko­puo­lel­la se­kä tark­kai­lee voin­tiaan eri­tyi­sen tark­kaan ja ha­keu­tuu ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee. Eri­tyi­nen va­ro­vai­suus on tär­keää ko­ko Kai­nuus­sa seu­raa­van vii­kon ai­ka­na.

Ko­ro­na­vi­rus on koh­ta­lok­kain ikäih­mis­ten, yli 70-vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee et­tä väl­te­tään lä­hi­kon­tak­te­ja ikäih­mis­ten kans­sa seu­raa­van vii­kon ai­ka­na ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen, kä­si­hy­gie­nia ja kas­vo­mas­kin käyt­tö on tär­keää

Ko­ro­na­vi­rus CO­VID-19 tart­tuu en­si­si­jai­ses­ti pi­sa­ra­tar­tun­ta­na, kun sai­ras­tu­nut hen­ki­lö ys­kii tai ai­vas­taa. Lä­hi­kon­tak­tis­sa ko­ro­na voi tart­tua myös kos­ke­tuk­sen vä­li­tyk­sel­lä, jos sai­ras­tu­nut on esi­mer­kik­si ys­ki­nyt kä­siin­sä ja on sen jäl­keen kos­ke­nut toi­seen ih­mi­seen.

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä. Ar­kie­lä­mäs­sä tar­tun­to­ja voi eh­käis­tä huo­leh­ti­mal­la kä­si­hy­gie­nias­ta ja vält­tä­mäl­lä lä­hi­kon­tak­te­ja mui­hin ih­mi­siin.

Hy­vä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Omaa ja lä­heis­ten tar­tun­ta­ris­kiä voi alen­taa en­si­si­jai­ses­ti huo­leh­ti­mal­la hy­väs­tä kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta.  

 • Pe­se kä­siä ve­del­lä ja saip­pual­la ai­na­kin 20 se­kun­nin ajan. Kä­det kan­nat­taa pes­tä eri­tyi­ses­ti kun tu­let ul­koa si­sään, ai­na wc-käyn­nin jäl­keen tai kun olet niis­tä­nyt, ys­ki­nyt tai ai­vas­ta­nut.
 • Jos et voi pes­tä kä­siä­si, käy­tä al­ko­ho­li­poh­jais­ta tai muu­ta ke­mi­kaa­li­vi­ra­no­mai­sen hy­väk­sy­mää kä­si­huuh­det­ta.
 • Älä kos­ket­te­le sil­miä, ne­nää tai suu­ta, el­let ole juu­ri pes­syt kä­siä­si. 
 • Ys­ki ja ai­vas­ta ker­ta­käyt­töi­seen ne­nä­lii­naan ja lai­ta ne­nä­lii­na he­ti ros­kiin.
 • Jos si­nul­la ei ole ne­nä­lii­naa, ys­ki tai ai­vas­ta hi­haan, älä kä­sii­si.
 • Vaih­da ko­to­na kä­si­pyyh­kei­tä usein ja käy­tä ko­din ul­ko­puo­lel­la ker­ta­käyt­tö­pyyh­kei­tä.

  Lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen
   
 • Lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen on nyt tär­keää myös ter­veil­le ih­mi­sil­le, kos­ka si­ten hi­das­te­taan epi­de­mian le­viä­mis­tä.
 • Kun lii­kut ul­ko­na, pi­dä vä­hin­tään 1–2 met­rin etäi­syys mui­hin ih­mi­siin.
 • Älä kät­te­le.
 • Tee etä­töi­tä, jos mah­dol­lis­ta.

Mi­kä­li epäi­let ko­ro­na­tar­tun­taa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen el­lei tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta CO­VID-19 in­fek­tiol­le tai ul­ko­maan mat­kaa 14vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tie­do­tus

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta seu­raa­van ker­ran maa­nan­tai­na 31.8. klo 15 men­nes­sä.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-nyt-yhteensa-14-koronatartuntaa-altistuneita-noin-130

Takaisin uutisiin